27.06.2019

8. redna seja Občinskega sveta Občine Sevnica


Člani Občinskega sveta so se na 8. redni seji, 26. junija, seznanili z letnim poročilom Zdravstvenega doma Sevnica za leto 2018 in programom dela ter finančnim in kadrovskim načrtom za leto 2019. Preteklo delo in načrte za prihodnost je predstavila direktorica Zdravstvenega doma Sevnica Vladimira Tomšič. Med drugim je izpostavila Center za krepitev zdravja Sevnica, čigar ustanovitev je bil plod strokovnega dela zaposlenih v zdravstvenem domu in je danes zgled za druge podobne centre po državi.

Mojca Sešlar, vodja oddelka za družbene dejavnosti na Občini Sevnica in Mojca Pernovšek, direktorica zavoda KŠTM Sevnica sta Občinskemu svetu predstavili predlog Strategije za mlade za obdobje od 2019 do 2024. Strategija je nastajala daljše obdobje, njeno vsebino pa so ustvarjali predvsem mladi iz občine Sevnica. Eden izmed poglavitnih ciljev Strategije za mlade je spodbujati družbeno participacijo mladih, to je večje vključevanje v družbeno aktivne skupine, kot so na primer različna športna in kulturna društva ter spodbujati nastajanje idej in njihovo izvajanje skozi najrazličnejše projekte. Sledila je razprava. Občinski svet je sprejel predlog Strategije in hkrati tudi operativni program za leto 2019 in 2020.

Predlog Odloka o spremembah in dopolnitvah Odloka o nadomestilu za uporabo stavbnih zemljišč v Občini Sevnica je bil v drugi obravnavi sprejet. Po skrajšanem postopku je bil sprejet tudi Odlok o programu opremljanja stavbnih zemljišč ta območje opremljanja OPPN za stanovanjsko sosesko Dolenji Boštanj – zahod. Predstavnik podjetja Espri d.o.o., mag. Blaž Malenšek je Občinskemu svetu na kratko predstavil oceno stroška komunalnega opremljanja za parcele, ki še nimajo nobenih komunalnih priključkov.

Zaključuje se petletni mandat direktorice Javnega zavoda ta kulturo, šport, turizem in mladinske dejavnosti (KŠTM) Sevnica Mojce Pernovšek. Na objavljen javni razpis so se prijavili trije kandidati, dva sta oddala popolni vlogi in priložila ustrezna kvalitetna programa za nadaljnji razvoj zavoda. Skladno s postopki je o izboru direktorice oziroma direktorja najprej razpravljal svet zavoda KŠTM in nato Komisija za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja (KVIAZ). Končno odločitev o izbiri in potrditev mandata je opravil Občinski svet. Za prihodnji petletni mandat direktorice zavoda KŠTM Sevnica je bila potrjena Mojca Pernovšek.

Občinski svet je sprejel še dopolnitev Načrta ravnanja z nepremičnim premoženjem Občine Sevnica za leto 2019 ter Ukinitev statusa javnega dobra in predlog razpolaganja z nepremičnim premoženjem Občine Sevnica za nekatera zemljišča. Z načrtom pridobivanja nepremičnega premoženja bo Občina Sevnica postopoma pridobila zemljišča, ki bodo uporabljena za različne namene, predvsem za širjenje cestišč in pločnike. Z ukinitvijo statusa javnega dobra in predlogom razpolaganja z nepremičnim premoženjem pa bo Občina Sevnica uskladila zemljiškoknjižno stanje nekaterih parcel z dejanskim. Gre za dele kmetijskih zemljišč ali dele funkcionalnih zemljišč objektov, ki ne služijo več namenu, zaradi katerega so pridobili status javnega dobra. Ta zemljišča bodo predmet menjave. Občina Sevnica bo tako pridobila tisti del parcel, ki v naravi predstavljajo cesto, lastniki pa parcele, ki jih dejansko uporabljajo.