01.09.2011

Začasno zadržanje izvajanja občinskega proračuna


Spremenjena gospodarska gibanja, napovedane spremembe dinamike izplačil sofinancerskih sredstev s strani države in Evropske unije za nekatere že odobrene projekte ter nesprejetje spremembe »Uredbe o merilih za določitev nadomestila zaradi omejene rabe prostora na območju jedrskega objekta« so razlogi, da je bil župan Občine Sevnica Srečko Ocvirk primoran sprejeti potrebne ukrepe za uravnoteženje proračuna. Zaradi bistveno slabše gospodarske situacije in nižjih makroekonomskih kazalnikov od predvidenih v času sprejemanja državnega proračuna, je država pristopila k rebalansu in ob tem s sklepom ustavila vsa investicijska izplačila, tudi občinam.

V zadnjih dveh letih in pol je Občina Sevnica samo iz naslova prej omenjenega nadomestila izgubila 1,7 milijona evrov, finančni izpadi pa se v zadnjem letu še vrstijo. Zmanjšujejo se državni investicijski viri, pa tudi komunalni prispevek. Posledica letošnjega izpada znatnega deleža sredstev v občinskem proračunu na prihodkovni strani je s sklepom župana za dobo 45 dni zadržano izvajanje proračuna Občine Sevnica za leto 2011. To vključuje ustavitev prevzemanja novih obveznosti, podaljšanje pogodbenih rokov plačil ter izvajanje oziroma plačevanje zgolj tistih nalog, ki so v zakonodaji opredeljene kot obvezne naloge lokalne skupnosti.

Občinska uprava pripravlja predlog rebalansa proračuna, ki bo obravnavan na naslednji seji občinskega sveta. Prav tako intenzivno išče možnosti, kako bi neposredni in posredni proračunski uporabniki krčenje sredstev pri svojem delu občutili v čim manjši meri. Pri tem je ključna usmeritev zagotavljanje virov za zakonske naloge Občine, kot so skrb za predšolsko in šolsko varstvo, starejše in socialno šibke, ter sorazmerna porazdelitev varčevalnih ukrepov med posamezne proračunske uporabnike. Pomembno je tudi, da načrtovane investicije – predvsem tiste, ki v prevladujoči meri vključujejo državna in evropska sredstva – ne bodo ogrožene, temveč se bodo izvajale z novim razmeram prilagojeno dinamiko.