23.08.2019

Za gospodarstvo in kmetijstvo v Občini Sevnica letos 160 tisoč evrov finančnih vzpodbud


Spodbujanje naložb v nakup nove opreme in nematerialnih investicij, odpiranja in ohranjanja obstoječih delovnih mest, pomoč pri promociji izdelkov in storitev, spodbujanje novih naložb in priložnosti za dodatne dejavnosti na kmetiji in izobraževanje na področju trženja so zgolj nekatere aktivnosti, ki pozitivno vplivajo na razvoj gospodarstva in kmetijstva v posameznem kraju, občini oziroma regiji. Občina Sevnica vsako leto v ta namen dodeljuje proračunska sredstva za razpise s področja gospodarstva in kmetijstva, za kar je letos namenila skupaj 160 tisoč evrov.

Na področju gospodarstva je bil izveden razpis za pospeševanje razvoja gospodarstva s subvencioniranjem različnih ukrepov, ki so se v razpisnem enoletnem obdobju izvajali na območju občine Sevnica, na katerega se je prijavilo 42 vlagateljev, vendar vse vloge niso bile odobrene. Sredstva v višini 83 tisoč EUR so bila dodeljena 35 vlagateljem za namen promocije izdelkov in storitev na sejmih, pospeševanje odpiranja novih delovnih mest, naložbe v nakup nove opreme in nematerialnih investicij in finančne vzpodbude za lokalne turistične ponudnike. Za promocijo izdelkov in storitev na sejmih so bila sredstva v višini 15 tisoč evrov dodeljena petim vlagateljem, za pospeševanje odpiranja novih delovnih mest sredstva v višini dobrih 4 tisoč evrov enemu vlagatelju in za naložbe v nakup nove opreme in nematerialnih investicij dobrih 63 tisoč evrov 29 vlagateljem, sedem vlog pa je bilo zavrnjenih, saj vlagatelji niso izpolnjevali splošnih pogojev upravičenosti.

Na področju kmetijstva je bil izveden razpis za sofinanciranje ukrepov ohranjanja in spodbujanja razvoja kmetijstva in podeželja v občini Sevnica na katerega se je prijavilo 110 vlagateljev, od tega tri vloge niso izpolnjevale pogojev in meril iz razpisa. Sredstva v višini  77 tisoč evrov so bila dodeljena 107 vlagateljem za namen posodabljanja kmetijskih gospodarstev, urejanja kmetijskih zemljišč in pašnikov, sofinanciranja dokupa zemljišč za namen zaokrožitve (komasacije) kmetijskih in gozdnih zemljišč, sofinanciranja izobraževanja in usposabljanja na področju nekmetijskih dejavnosti na kmetiji ter predelave in trženja, podporo delovanju društev s področja kmetijstva, čebelarstva, gozdarstva in razvoja podeželja, za pokrivanje operativnih stroškov cestnega tovornega prometa iz odročnih krajev  ter za pomoč za naložbe v predelavo in trženje kmetijskih in živilskih proizvodov ter naložbe v nekmetijsko dejavnost na kmetiji.

Občina Sevnica bo v prvem tednu septembra na spletni strani objavila še razpisa za dodelitev štipendij za deficitarne poklice in bodoče prevzemnike kmetij v skupni vrednosti 23.880 evrov.

Dobro razvito gospodarstvo in močna kmetijska panoga sta za sevniško občino zelo pomembni, saj ključno prispevata k razvoju občine kot celote. Finančne spodbude za obe panogi predstavljajo dodatno pomoč pri razvoju. Uspešen razvoj in napredek tako gospodarstva kot kmetijstva pomenita odpiranje novih delovnih mest, višanje kupne moči in celostnega razvoja občine Sevnica v pomemben del Posavske razvojne regije.