27.09.2019

9. redna seja Občinskega sveta Občine Sevnica


Člani občinskega sveta so na 9. redni seji, 25. septembra, podali soglasje k sistemizaciji delovnih mest v vrtcih v občini Sevnica in soglasje k predlaganim cenam vzgojno-varstvenih programov v vrtcih na območju občine. Mojca Sešlar, vodja oddelka za družbene dejavnosti je svetnikom še pred tem podrobno predstavila način sistemizacije delovnih mest v vrtcih ter tudi metodologijo izračunavanja cen programov v vrtcih. Na ceno programa ključno vpliva število oddelkov, število in starost otrok v oddelkih ter izobrazbena in starostna struktura kadra. Izhodišča za izračun plač, materialnih stroškov in živil so za vse vrtce enaka. Višina plačila vrtca se ugotavlja glede na povprečni mesečni dohodek na osebo in se določi v odstotku od cene programa za vrtec in na podlagi uvrstitve v dohodkovni razred. Višina plačila se z odločbo določi kot odstotek, ki plačajo starši, od cene programa, v katerega je otrok vključen.

Sledilo je poročilo o izvajanju projekta gradnje stadiona v Sevnici. Ponovno je bilo izpostavljeno, da je bila lokacija stadiona, kljub opozorilom, da je projekt lociran na gradbeno zahtevnem terenu, izbrana načrtno in soglasno s strani občinskega sveta v okviru potrditve OPPN. Projektant Metod Kranjc, ki sodeluje pri projektu, je povzel poročilo o dosedanjih aktivnostih in svetnikom pojasnil tudi, kako in zakaj je prišlo do pokanja zgrajenega zidu in zdrsa zemljine. Izpostavil je, da so gradbeni posegi na terenu s takimi značilnostmi ne samo resen gradbeni, temveč tudi geološki izziv, h kateremu je potrebno pristopiti z najvišjo stopnjo strokovnosti. Skladno s tem je Občina Sevnica zaprosila še za dve dodatni strokovni mnenji, izvedene so bile geomehanske raziskave. Na podlagi izdelanih strokovnih mnenj in rezultatov meritev bodo sprejete nadaljnje strokovne odločitve glede postopka nadaljevanja gradbenih posegov.

Sprejet je bil Odlok o ustanovitvi Medobčinskega inšpektorata – Skupnega prekrškovnega organa občinskih uprav Občin Bistrica ob Sotli, Brežice, Krško, Radeče in Sevnica. Odlok je usklajen s strani občinskih uprav vseh občin ustanoviteljic.

Člani občinskega sveta so se nato seznanili še s poročilom o izvrševanju proračuna Občine Sevnica v prvem polletju leta 2019. Pri tem so bili seznanjeni tudi z izzivi na področju izvajanja javnih razpisov in naročil, saj so cene različnih storitev, predvsem v gradbeni panogi, glede na lanskoletno povprečje precej višje.

Sledila je še seznanitev z rezultati projekta »Sobivam, sodelujem, soodločam« – Participativni proračun Občine Sevnica za leto 2020. Na poziv, ki je bil namenjen občanom, ki niso vključeni v formalne poti odločanja, da v obliki manjših projektov predlagajo tiste ureditve, ki se jim zdijo potrebne, je bilo prejetih 36 pobud, od tega je bilo 31 obravnavanih, 5 pa zaradi nepopolnosti zavrnjenih. Obravnavane pobude so bile najprej razvrščene po sklopih pristojnosti oziroma nepristojnosti. Po opravljenih ocenah pobud je bilo 19 sprejetih in uvrščenih v proračun za leto 2020. Prejete pobude, za katere Občina Sevnica ni pristojna, bodo posredovane ustreznim organom. S projektom »Sobivam, sodelujem, soodločam« so bili vsi občani vključeni v oblikovanje idej in predlogov za manjše projekte v krajih, kar je pomembno za boljšo vključenost lokalne skupnosti.

Člani občinskega sveta so sprejeli še tretjo letošnjo dopolnitev Načrta ravnanja z nepremičnim premoženjem Občine Sevnica.