03.01.2020

Leto 2019 v občini Sevnica – izpostavljeni projekti


V letu 2019 je bilo v občini Sevnica izvedenih več infrastrukturnih in drugih posodobitev, ki nedvomno pripomorejo k prijaznejšim pogojem bivanja in dela.

Fotografije: prenova parkirišča na Kvedrovi cesti, obnova Bazena Sevnica (foto: Bojan Kostevc)

Ena izmed vidnejših posodobitev je zagotovo novo urejeno parkirišče na Kvedrovi cesti pri Železniški postaji Sevnica. Projekt je sestavljen iz dveh ločenih investicij, sofinanciranih s strani države in Evropske unije iz Kohezijskega sklada. Novo urejeno parkirišče v neposredni bližini Železniške postaje Sevnica ima 42 parkirnih mest, od tega sta 2 mesti namenjeni invalidnim osebam ter 4 mesta z elektro-napajalno postajo. Med železniško in avtobusno postajo je na novo urejen in razširjen pločnik, bližje železniški postaji pa je umeščena nova avtobusna postaja. Ureditev je skladna z načeli spodbujanja trajnostne mobilnosti, ki je usmerjena v uporabo javnega potniškega prometa, peš hoje in kolesarjenja. Posodobitev parkirišča je del širše ureditve območja, kjer se stikata zasebni in javni potniški promet v sodobno zaokroženo celoto z integracijo vseh oblik prometa.

Obnova Bazena Sevnica, ki je bil izvedbeno in finančno zahtevnejši projekt v letu 2019, bo zaključena v začetnih mesecih leta 2020. Obnova javnega bazena je bila po več kot tridesetih letih nujna. V začetku leta 2019 je potekala prva faza obnove, to je celovita obnova bazenskih školjk olimpijskega in otroškega bazena in njune okolice, z zamenjavo PVC folije in vseh inštalacij. Trenutno poteka obnova strojnice. Bazen Sevnica v kopalni sezoni 2020 tako ustrezno pripravljen za preživljanje prijetnih prostočasnih trenutkov v toplem vremenu.

Fotografije: Obračališče pri Osnovni šoli Blanca, sanacija plazu na območju ceste Šentjanž–Štajngrob (foto: Bojan Kostevc)

Izgradnja obračališča za avtobuse pri Osnovni šoli Blanca je celostna rešitev ureditve mirujočega prometa na tem območju, ki izboljšuje prometno varnost na območju šole. Obračališče bo mogoče povezati tudi z načrtovanim novim nadvozom na območju bodoče obvozne ceste mimo Blance.

Na območju ceste Šentjanž–Štajngrob so v poletnih mesecih potekala dela sanacije plazu. Sredstva za sanacijo je Občina Sevnica uspešno pridobila s strani Ministrstva za okolje in prostor, Sektor za zmanjševanje posledic naravnih nesreč, uredila pa je vse potrebne postopke priprave projektne dokumentacije in zagotovila izvedbo nadzora pri izvajanju projekta sanacije.

Izboljšave in obnove cestno-prometne in druge infrastrukture izboljšujejo kakovost življenja občank in občanov, hkrati pa prispevajo k lepši zunanji podobi domačih krajev. Občina Sevnica bo tudi v letu 2020, skladno s sprejetim proračunom, nadaljevala z infrastrukturnimi posodobitvami.