11.02.2020

Vprašalnik o hrupu železniškega prometa v občini Sevnica – vabljeni k sodelovanju


Direkcija Republike Slovenije za infrastrukturo je leta 2019 pristopila k izdelavi Študije hrupa s predlogom protihrupnih ukrepov ob glavni železniški progi št. 10 d. m.-Dobova-Ljubljana na območju treh občin. Predmet obravnave je tudi območje občine Sevnica.

Da bo študija čim bolj celovita in da bodo ukrepi varstva pred hrupom tudi odraz opažanj občank in občanov ter njihovega odnosa do obremenjenosti okolja s hrupom, so izdelovalci študije prebivalcem občine Sevnica pripravili vprašalnik, s pomočjo katerega bodo dodatno identificirali probleme in podali usmeritve za izbiro ustreznih ukrepov.

Z rešeno anketo lahko vsak prispeva svoj delež k natančneje pripravljeni študiji.

Izdelovalci študije prosijo, da izpolnjen vprašalnik pošljete najkasneje do 26. februarja 2020 po pošti na naslov Občina Sevnica (anketa HRUP), Glavni trg 19a, 8290 Sevnica ali jo oddate osebno na zbirnem mestu v sprejemni pisarni Občine Sevnica. Anketo lahko izpolnite tudi preko spleta, dostopna je na povezavi: www.1ka.si/a/252255.

Študijo hrupa in anketo za Direkcijo Republike Slovenije za infrastrukturo izvaja podjetje A-projekt, d. o. o.