06.03.2020

14. redna seja Občinskega sveta Občine Sevnica


Občinski svet Občine Sevnica se je 4. marca na sevniškem gradu sestal na 14. redni seji.

Člani Občinskega sveta so se seznanili s poročilom o delu Nadzornega odbora Občine Sevnica za leto 2019, ki je skladno z letnim planom dela odpravil 5 nadzorov. Člani nadzornega odbora so opravili nadzor nad ravnanjem s premoženjem Občine Sevnica v letu 2018, nadzor zaključnega računa Občine Sevnica za leto 2018 po posameznih proračunskih postavkah, nadzor poslovanja Krajevne skupnosti Blanca za obdobje 2018 in nadzor zaključene investicije obnove križišča v Velikem Cirniku. Nadzorni odbor Občine Sevnica pri opravljenih nadzorih ni zaznal nepravilnosti.

Člani občinskega sveta so se seznanili z letnim poročilom o delu Medobčinskega inšpektorata – Skupnega prekrškovnega organa (SPO) občinskih uprav Bistrica ob Sotli, Brežice, Krško, Radeče in Sevnica za leto 2019. Poročilo je podal vodja SPO Martin Cerjak, ki je izpostavil da je redarska služba v letu 2019 izvajala predvsem nadzore mirujočega prometa. Prisotnost redarske službe v posamezni občini je določena z Odlokom o ustanovitvi medobčinskega inšpektorata, redarja sta bila na območju občine Sevnica prisotna po šest ur tedensko. V občini Sevnica je bilo v letu 2019 ugotovljenih največ kršitev zaradi napačnega parkiranja v okolici Zdravstvenega doma Sevnica in drugih javnih ustanov v bližini, ob lokalih na Trgu svobode in pri Občini Sevnica na Glavnem trgu. Skupni prekrškovni organ je podal tudi Oceno izvajanja občinskega programa varnosti Občine Sevnica za leto 2019, ki jo je Občinski svet sprejel.

Občinski svet se je seznanil s projektom Strategija in model vzpostavitve različnih oblik integrirane dolgotrajne oskrbe v lokalni skupnosti in sprejel sklep, da se Občina Sevnica vključi v Konzorcij 17. Projekt je članom občinskega sveta predstavil Franc Imperl iz podjetja Firis Imperl, ki je v svoji predstavitvi izpostavil problem starajoče se družbe in predstavil rešitve za oblikovanje sistema integrirane dolgotrajne oskrbe starejših. Kljub temu, da lokalna skupnost lahko pristopi k sistemskim rešitvam te problematike zgolj delno in v okvirjih svoje zakonske pristojnosti, kot je izpostavila vodja Oddelka za družbene dejavnosti Občine Sevnica Mojca Sešlar, je iskanje rešitev, ki bi pripomogle k omogočanju dostojnega preživljanja starosti, pomemben korak k celostni rešitvi tega problema.

Občinski svet je sprejel še Poslovni in finančni načrt Javnega podjetja Plinovod d.o.o. Sevnica za prvo polovico leta 2020 in se seznanil z gradivom, ki vsebuje pregled stanja infrastrukturnega omrežja, terminski plan in predvidene finančne učinke izvedbe postopkov prenosa neobvezne gospodarske javne službe oskrbe z zemeljskim plinom na Javno podjetje Komunala d.o.o. Sevnica ter izvleček iz lokalnega energetskega koncepta.

Člani Občinskega sveta Občine Sevnica so v svet javnega vzgojno – izobraževalnega zavoda Glasbena šola Sevnica za predstavnike ustanoviteljice imenovali Janeza Kukca, Betko Salmič in Estero Savić Bizjak. Za predstavnike ustanoviteljice Občine Sevnica v svet javnega lekarniškega zavoda Lekarna Sevnica so člani sveta imenovali Božidarja Groboljška in Jožeta Goriška, za predstavnico pacientov v svet javnega lekarniškega zavoda Lekarna Sevnica pa Marijo Cvelbar.