12.05.2020

Participativni proračun - SOBIVAM, SODELUJEM, SOODLOČAM


Povabilo k sooblikovanju proračuna Občine Sevnica za leto 2021

V preteklem letu je Občina Sevnica prvič pozvala občanke in občane k neposrednemu podajanju predlogov v proračun za leto 2020. V teh dneh se tudi izvajajo aktivnosti za realizacijo lanskoletnih pobud. Ker je bil odziv zelo pozitiven, Občina Sevnica tudi v letošnjem letu razpisuje projekt participativnega proračuna.

Participativni proračun je sistem razporejanja dela proračunskega denarja tako, da pri odločanju o njegovi porabi neposredno sodelujejo prebivalke in prebivalci občine. Občina Sevnica zato vabi vse, da s podajanjem svojih predlogov določijo, katere ureditve, ki bi se izvedle v letu 2021, bi pripomogle k višanju kakovosti bivanja v ožjem bivanjskem okolju.

Participativni del proračuna je kvota občinskega proračuna, ki se razdeli sorazmerno po celotnem območju občine Sevnica enakomerno in skladno z razmerji števila prebivalcev v posamezni krajevni skupnosti ter njeno velikostjo. Sredstva iz participativne kvote so razdeljena med posamezna območja sevniške občine, temeljna enota pa je krajevna skupnost. Kvota, namenjena razdelitvi na participirane pobude, je 120.000 evrov.

Pri participaciji lahko sodeluje vsak prebivalec ali prebivalka s prebivališčem v občini Sevnica, ki je dopolnil/a 15 let. Vsak lahko poda več pobud, vsako pobudo pa je potrebno vložiti na ločenem obrazcu. Pobudo lahko vloži tudi skupina prebivalcev, pri čemer se na obrazec vpiše predlagatelj z osebnimi podatki, ostali sopredlagatelji pa le z imenom in priimkom. Na obrazcu oziroma vlogi so ustrezne informacije glede obdelave osebnih podatkov.

 • Pobuda je upravičena za uvrstitev v kvoto posameznega območja, če izpolnjuje naslednje pogoje:
 • pobuda prispeva k uresničevanju javnega interesa na območju občine Sevnica oziroma posamezne krajevne skupnosti,
 • pobuda bo izvedena na zemljiščih v lasti Občine Sevnica oziroma na zemljiščih s statusom javnega dobra,
 • pobuda prispeva k skrbi za varstvo okolja (zraka, tal, vodnih virov, virov pitne vode, odlaganja odpadkov),
 • pobuda ustvarja pogoje za gospodarski razvoj občine,
 • pobuda ustvarja pogoje za pospeševanje kulturne dejavnosti,
 • pobuda ustvarja pogoje za razvoj športa in rekreacije: posodobitve obstoječih igrišč za šport in rekreacijo ter otroških igrišč in postavitev zunanjih fitnes naprav,
 • pobuda spodbuja participiranje mladih v domačem kraju,
 • pobuda prispeva k urejenosti vasi in naselij (urejanje trgov, zelenic, parkov in drugih javnih površin,
 • pobuda je finančno ovrednotena do največ 5.000 evrov z vključenim DDV,
 • pobuda ni uvrščena v Načrt razvojnih programov Občine Sevnica,
 • pobuda ima takojšen učinek v prostoru,
 • pobuda temelji na izvirnih pristojnostih občine in ima zakonsko podlago za realizacijo.

 

Predlagatelj ne sme nastopati pri izvedbi pobude kot izvajalec, ne kot fizična oseba, ne kot lastnik izvajalca in ne kot oseba v poslovodstvu izvajalca.

Na spletni strani Občine Sevnica je dostopen obrazec za elektronsko ali ročno izpolnitev. Obrazec lahko predlagatelji oddajo v elektronski obliki na e-naslov sodelujem@obcina-sevnica.si ali ga posredujejo po pošti na naslov Občine Sevnica, Glavni trg 19 a, 8290 Sevnica.

Podrobno pojasnilo načinu razporejanja dela proračunskega denarja ter načinu sodelovanja in podaje predlogov je objavljeno na na naslovu www.obcina-sevnica.si/sodelujem.

Rok za podajo pobud je do 30. junija 2020.

Prejete pobude bo strokovno-tehnično najprej uredila občinska uprava ter preverila utemeljenost, zakonitost in izpolnjevanju pogojev za izvedbo v letu 2021. Odločitev o umestitvi pobud v proračun bo opravila komisija, sestavljena iz predstavnikov občinske uprave, krajevnih skupnosti in civilne družbe. Vsak vlagatelj bo o statusu pobude obveščen.

Za dodatna pojasnila v zvezi s participativnim proračunom nas lahko kontaktirate po elektronski pošti na e-naslov vlasta.marn@obcina-sevnica.si.

Vljudno vabljeni k sodelovanju.