06.08.2020

Obnove prometnic za višjo prometno varnost


Vsakoletne posodobitve cestne infrastrukture so stalnica občinskega proračuna. V letošnjem poletju Občina Sevnica poleg rednega vzdrževanja investira v urejanja več odsekov lokalnih cest v krajevnih jedrih, skupaj z umestitvami pločnikov in javne razsvetljave, kar bistveno pripomore k višanju prometne varnosti.

Aktualne so ureditve odsekov v Lončarjevem Dolu, v Boštanju proti dolini potoka Grahovica in na relaciji Drožanje–Metni Vrh. Med ureditvami je tudi več manjših v obliki preplastitev in preureditev, kakršna je bila ureditev trikrakega križišča pod Cirjem pod Lisco.

Infrastrukturni posegi v okolje, še posebej, kadar potekajo na območjih strnjene poselitve, za krajane zagotovo predstavljajo obremenitev, zahtevajo pa veliko strpnosti in prilagajanja tudi vseh uporabnikov cest, kjer se dela izvajajo.

Rekonstrukcijska dela na 200-metrskem odseku lokalne ceste skozi Lončarjev Dol zajemajo razširitev cestišča z ureditvijo odvodnjavanja, izgradnjo pločnika, javno razsvetljavo in izgradnjo opornih zidov.

Izvajajo se dela na lokalni cesti Boštanj–Grahovica v dolžini 230 metrov, skupaj s priključkom lokalne ceste Boštanj–Vrh pri Boštanju v dolžini 60 metrov. Razširitev vključuje izgradnjo pločnika, ureditev meteorne kanalizacije in izgradnjo javne razsvetljave.

V teku je rekonstrukcija odseka lokalne ceste Sevnica–Drožanje–Metni Vrh, na odseku od priključka lokalne ceste z javno potjo (odcep Ostrešje) do priključka z lokalno cesto (odcep Prešna Loka), v skupni dolžini 560 metrov. Rekonstrukcija zajema zamenjavo spodnjega ustroja vozišča, ureditev meteornih in zalednih voda, razširitev cestišča in ponovno asfaltacijo cestišča.

Ureditev trikrakega križišča pod parkiriščem pod Cirjem omogoča preglednejše in s tem varnejše vključevanje na prednostno cesto.