15.09.2020

Srečanje z ministrom za okolje in prostor


Sevnico je v ponedeljek obiskal minister za okolje in prostor mag. Andrej Vizjak. Sestal se je z županom Srečkom Ocvirkom, sodelavci občinske uprave in poslancem Tomažem Liscem, razprava pa je med drugim potekala o urejanju protipoplavne varnosti vodotoka Sevničina v Šmarju, ki se bo pričelo v naslednjih dneh.

Potok Sevnična je levi pritok reke Save v Sevnici, ki teče iz smeri Planine pri Sevnici proti urbanem centru mesta Sevnica v Šmarju. Hudourniški značaj potoka je z razlivanjem v preteklosti povzročal težave tamkajšnjim prebivalcem. Občina je pripravila projektno dokumentacijo in izvedla postopke za pridobitev potrebnih zemljišč ter gradbenega dovoljenja, avgusta lani je bil med Ministrstvom za okolje in prostor ter Občino Sevnica podpisan sporazum o sofinanciranju »Ureditve Sevnične v Šmarju, od km 0+368,00, do km 2+345,81«, februarja letos pa bila podpisana pogodba z izvajalcem, in sicer za izvedbo prve faze ureditvenih del na strugi Sevnične do km 1+606,45.

Prva faza projekta zajema ureditve struge Sevnične v skupni dolžini 1.238 metrov, na območju Šmarja. Predvidena je ureditev korita Sevnične z razširitvijo dna in nadvišanjem obrežnih zidov do potrebne višine. Poleg razširitve je predvidena še poglobitev nivelete. Glede na starost in slabše stanje obstoječih podpornih zidov je predviden tudi nov obrežni zid na pretežnem delu obravnavanega odseka. Gradbena dela se bodo pričela v naslednjih dneh in bodo zaključena predvidoma v mesecu oktobru 2021. Vrednost del znaša 1.678.263,05 evrov, investitor je Direkcija Republike Slovenije za vode. Občina Sevnica je financirala pripravo projektne dokumentacije, izvajala bo tudi nadzor nad izvedbo projekta.

Poplavna varnost je ključnega pomena. Lokalna skupnost bo v dogovoru z ministrom pristopila tudi k postopkom za drugo fazo ureditve vodotoka, sodelovanje pa bo v nadaljevanju usmerjeno tudi v ureditev Vranjskega potoka v Lončarjevem Dolu.

Poleg protipoplavne zaščite so bile teme srečanja vezane na zaključevanje ureditev v sklopu državnih prostorskih načrtov za hidroelektrarni Boštanj in Arto-Blanca, med njimi prenos zemljišč za lokalno infrastrukturo, upravljanje črpališč ob akumulacijskih bazenih, vzdrževanje objektov in infrastrukturnih ureditev na vplivnem območju koncesije ter ureditev rekreacijskih površin in dostopov do vode.