07.01.2021

O izvajanju zimske službe v občini SevnicaGlede na zimsko obarvano vremensko napoved za prihodnje dni je zelo aktualna tema cestno-prometna varnost v luči izvajanja zimske službe. Ta vključuje pluženje, čiščenje in vzdrževanje občinskih cest, javnih površin, parkirišč in pločnikov. Gre za celoto izvajanja opravil, potrebnih za omogočanje prevoznosti cest in varnega prometa v zimskih razmerah, ko je zaradi snega lahko ogroženo normalno odvijanje prometa.

Občina Sevnica je zadolžena za izvajanje zimske službe na občinskih kategoriziranih lokalnih cestah, od leta 2014 pa na podlagi odloka Občinskega sveta službo izvajanja rednega vzdrževanja občinskih lokalnih cest, vključno z izvajanjem zimske službe, izvaja Javno podjetje Komunala d.o.o. Sevnica. Izvajalec zimske službe skrbi za preglede cest in izvaja zimsko službo skupaj s podizvajalci.

Medtem ko je občina zadolžena za izvajanje zimske službe na kategoriziranih lokalnih cestah, so za vzdrževanje kategoriziranih javnih poti zadolžene krajevne skupnosti, ki same izvedejo izbore izvajalcev. Za čiščenje in vzdrževanje dovoznih poti do posameznih stanovanjskih objektov poskrbijo občani sami, ki se za čiščenje lahko dogovorijo tudi s krajevnimi vzdrževalci cest.

Od leta 2016 je v veljavi državni pravilnik o rednem vzdrževanju javnih cest, na podlagi katerega se izvaja zimska služba tudi v občini Sevnica. Pravilnik opredeljuje, da je prevoznost cest zagotovljena, če višina snega na občinskih cestah ne presega 15 cm, promet pa je možen z uporabo zimske opreme vozil. Po pravilniku za vse, ki pozimi vozijo po cestah s klancem nad 10 odstotkov, velja, da je prevoznost zagotovljena, če je promet mogoč z uporabo snežnih verig. Verige naj bodo zato sestavni del obvezne opreme vozil.

Vzdrževanje prevoznosti posameznih cest v zimskih razmerah je opredeljeno s prednostnimi razredi, v katere so ceste razvrščene glede na kategorijo, gostoto in strukturo prometa, geografsko-klimatske razmere in krajevne potrebe.

Poleg truda javnih služb, vloženega v učinkovito izvajanje zimske službe za čim prejšnjo zagotovitev prevoznosti in varnosti cest, je ključna tudi ustrezna priprava vsakega posameznega udeleženca v prometu na prometne razmere z ustrezno zimsko opremo. Pričakuje se povečan nadzor nad njeno ustrezno in dosledno uporabo. Ob primeru izrednih zimskih razmer je na vsakem posamezniku tudi presoja o nujnosti poti, v kolikor jo je možno prestaviti na primernejši čas.

Izvajanje zimske službe lahko otežujejo razne ovire ob cestišču, kot so kupi peska, zemlje in hlodovina ter poškodovano drevje in vejevje, ki se močno nagiba nad cestišče.

Za učinkovito izvajanje zimske službe je pomembno, da so površine ob in nad cestiščem ustrezno počiščene. Zato je potrebno redno čistiti zemljišča ob cesti, ne glede na lastništvo, s tem pa omogočiti varnejše odvijanje prometa tudi v zimskem času. Skupni preventivni ukrepi omogočajo bolj kakovostno izvajanje zimske službe, s tem pa povečanje varnosti v cestnem prometu in zadovoljstvo vseh uporabnikov javnih površin.