03.02.2011

Sestanek župana s predstavniki direkcije RS za ceste


LJUBLJANA – Župan Srečko Ocvirk se je sestal s predstavniki sektorja za investicije Direkcije Republike Slovenije za ceste. Obravnavali so znane teme predvidenih ureditev na državnem cestnem omrežju na območju sevniške občine.

Pomembna tema sestanka so bili projekti, ki se v prostor umeščajo po posebnih postopkih. Gre za most Log z ukinitvijo železniških prehodov na Gornjem Brezovem, rekonstrukcijo nadvoza v Šmarju in izgradnjo nadvoza na Blanci. Za naštete ureditve so pripravljeni dogovori o sodelovanju pri umeščanju in izgradnji objektov, ki jih bo direkcija še preučila, sledili pa bodo nadaljnji dogovori za določitev konkretnih  aktivnosti z nosilci in roki.
Obravnavani so bili tudi projekti na državnih cestah, za katere je že pripravljena projektna dokumentacija in so bodisi v izvajanju bodisi postopki zanje že potekajo. Gre za tretjo etapo ureditve regionalne ceste skozi Sevnico, rekonstrukcijo
regionalne ceste z izgradnjo pločnika na odseku Šentjanž–Glino ter rekonstrukcijo in izgradnjo pločnika skozi Dolnje Brezovo. Za navedene ureditve je dogovorjeno, da občina direkciji posreduje dokumentacijo, na osnovi katere bo direkcija zagovarjala prednostno uvrstitev projektov v načrt razvojnih programov državnega proračuna.
Na sestanku je bila poudarjena problematika potreb po investicijskem vzdrževanju nekaterih odsekov državnih cest, zlasti na Blanci in v Tržišču, ter obnovi cest, ki so bile poškodovane med gradnjo hidroelektrarn. Ena od tem pa je bil tudi projekt tretja razvojna os, predvsem s stališča ureditve križanja glavne ceste z železnico v Boštanju. Predstavniki direkcije so podali informacijo, da bo v prihodnjih mesecih predstavljena študija ekonomske primerljivosti variant poteka trase, na osnovi katere naj bi bila sprejeta odločitev o razvoju projekta in o aktivnostih pri rešitvi navedenega križanja.