17.05.2012

Svetniki sprejeli prostorski načrt za most Log; izpostavljeno uspešno poslovanje javnih podjetij in zavodov


 

Občinski svet Občine Sevnica se je v konferenčni dvorani sevniškega gradu včeraj, 17. maja 2012, sestal na svoji 13. redni seji. Na dnevnem redu se je zvrstilo 25 točk.

V prvem delu seje so se člani občinskega sveta seznanili s poslovnim in finančnim poročilom za preteklo leto ter načrtom za leto 2012 podjetja Plinovod Sevnica, prav tako pa tudi z letnimi poročili o delu Javnega podjetja Komunala Sevnica, Regionalne razvojne agencije Posavje in Lekarne Sevnica za leto 2011. Po dobro pripravljenih vsebinskih predstavitvah s strani direktorjev podjetij in zavodov so občinski svetniki poročila, ki izkazujejo uspešno delo, soglasno sprejeli. Prav tako je bilo soglasno potrjeno tudi poročilo o izvajanju socialno-varstvene storitve Pomoč družini na domu za leto 2011.

Med pomembnejšimi točkami dnevnega reda so svetniki po skrajšanem postopku soglasno sprejeli Odlok o Občinskem podrobnem prostorskem načrtu za most čez reko Savo pri naselju Log ter izven nivojsko križanje ceste z železnico. Ta zajema sočasno ureditev več pomembnih prometnih tokov državnega in lokalnega pomena, od premoščanja reke Save in povezovanja dveh državnih cest do ukinjanja dveh nivojskih križanj ceste z železnico na glavni železniški progi Zidani Most–Dobova. Z vsemi naštetimi ureditvami – njihova vrednost po oceni Direkcije RS za ceste znaša okrog 10,7 milijona evrov – bo zagotovljena izboljšava prometnih povezav na območju Sevnice in naselja Log. Novi most čez reko Savo in nova povezovalna cesta bosta imela namreč vlogo razbremenitve prometa skozi mesto, izboljšan bo tudi neposreden dostop iz smeri Krškega proti Sevnici, ukinitev nivojskih križanj pa bo zagotovila večjo varnost in pretočnost prometa. Direkcija RS za ceste na podlagi potrjenega prostorskega načrta lahko prične s pripravo projektne dokumentacije.

V nadaljevanju seje sta bili potrjeni dve kadrovski zamenjavi, in sicer v Odboru za gospodarstvo ter Svetu Knjižnice Sevnica. Občinski svet je podal pozitivno mnenje o kandidatkah za ravnateljice, in sicer: Mariji Brce za ravnateljico Osnovne šole Milana Majcna Šentjanž, Vesni Vidic Jeraj za ravnateljico Osnovne šole Boštanj, mag. Alenki Žuraj Balog za ravnateljico Srednje Šole Sevnica z možnostjo imenovanja na mesto direktorice Šolskega centra Krško-Sevnica ter Mojci Tomažin in mag. Biljani Bahat Vovk za ravnateljico Osnovne šole Blanca. Člani občinskega sveta so soglašali s predlogi soglasja k oceni delovne uspešnosti direktorjev javnih zavodov v letu 2011, pri čemer je bilo poudarjeno, da sredstva direktorjem v skladu z zakonom o interventnih ukrepih ne bodo izplačana.

Na pobudo svetniške skupine SDS je bil izpostavljen predlog uvrstitve dveh dodatnih točk dnevnega reda, in sicer stanja projektov, povezanih z dokončanjem ureditev ob hidroelektrarnah, ter sprejemanje občinskega prostorskega načrta. Župan Srečko Ocvirk je pobudo sprejel in predlagal obravnavo na eni od naslednjih sej. Svetniška skupina SDS je na včerajšnji seji nato podala predlog za sklic izredne seje, ki pa ga je po usklajevanju, da bosta točki obravnavani na junijski redni seji, umaknila.

 

♫     PRILOGA: IZJAVA ŽUPANA – POUDARKI 13. REDNE SEJE OBČINSKEGA SVETA