07.11.2012

Uspehi so temelj za dobro delo tudi v prihodnje


Občina Sevnica v sklopu prireditev ob občinskem prazniku vsako leto tradicionalno pripravi novinarsko konferenco. Župan Srečko Ocvirk je skupaj s podžupanoma, Jožefom Žnidaričem in Janezom Kukcem, tako danes na sevniškem gradu spregovoril o dosežkih leta, ki so zaznamovali naše območje ter prispevajo h kakovostnejšemu življenju v lokalni skupnosti. Podrobneje so ti predstavljeni v gradivo za novinarsko konferenco (klik na povezavo).

Uspešnost leta se kaže skozi nabor investicij po celotnem območju občine. Uspešno se bo zaključil projekt gradnje optičnega omrežja, številne so izboljšave na področju prometne in komunalne infrastrukture ter varstva okolja. Našteta področja so zaznamovali predvsem naslednji projekti: ureditev prometne infrastrukture v Boštanju in tretje etape državne ceste skozi Sevnico, vzpostavitev pločnikov s spremljajočo infrastrukturo v Tržišču, sekundarna kanalizacija v Sevnici in Boštanju, ureditve na področju vodooskrbe, komunalno opremljanje gradbenih parcel na Dolnjem Brezovem, zaključne ureditve v novem naselju na Drožanjski cesti in druge. Na področju družbenih dejavnosti je največja pridobitev nov šest-oddelčni vrtec v Krmelju, Občina pa je na področju vzgoje in izobraževanja vzdrževala standard v vseh javnih zavodih, katerih ustanoviteljica je. Ob vsem naštetem je skozi leto uspešno izvajala vse druge obvezne oziroma zakonske naloge.

Aktualni investicijski cikel se nadaljuje z gradnjo pločnikov na Blanci in delu Planinske ceste ter gradnjo kanalizacijskega sistema in čistilne naprave na Orehovem. Pri načrtovanih večjih ureditvah cestne infrastrukture je ključno celovito in usklajeno načrtovanje državnih in lokalnih projektov, pri čemer izpostavimo most na Logu, aktivnosti na področju ukinjanja in reševanja nivojskih cestno-železniških prehodov ter nadaljevanje obnove državnega cestnega omrežja. V letu 2013 je načrtovana gradnja vodovodnega omrežja na levem bregu Save v okviru projekta rehabilitacije in izgradnje vodovodnih sistemov, na področju čiščenja odpadnih voda pa bo občina nadaljevala z dograjevanjem kanalizacijskega omrežja. Na področju družbenih dejavnosti bodo med drugim potekale aktivnosti za izgradnjo nove osnovne šole v Tržišču ter energetskih sanacij ostalih objektov vzgoje in izobraževanja.


Župan Srečko Ocvirk je med drugim poudaril, da je dobro delo hkrati tudi dober temelj za prihodnost. Za načrtovanje dolgoročnejših investicij prihodnjega obdobja je ključna priprava dokumentov razvojnega načrtovanja evropske kohezijske politike za programsko obdobje 2014-2020. Občina je bila v preteklosti pri črpanju sredstev uspešna, zato je umestitev projektov v Regionalni razvojni program za prihodnje obdobje zelo pomembna. Delo v naslednjem letu pa bo natančno začrtal proračun Občine Sevnica, predlog katerega bo občinski svet obravnaval na naslednji seji.

Poslovanje varuhinje človekovih pravic v občini Sevnica


Datum današnje novinarske konference je sovpadal z obiskom varuhinje človekovih pravic dr. Zdenke Čebašek Travnik, ki v sklopu rednega dela poslovanje opravlja tudi na terenu. Po dopoldanskem sprejemu s strani župana in direktorja občinske uprave ter pogovori z najavljenimi pobudniki s posavskega območja, ki so potekali v Knjižnici Sevnica, je na sevniškem gradu sledila še novinarska konferenca.