28.03.2013

20. redna seja Občinskega sveta Občine Sevnica


Občinski svet Občine Sevnica se je včeraj sestal na 20. redni seji. Po prvi obravnavi na februarski seji in upoštevanju podanih predlogov so svetniki v drugo obravnavali in sprejeli Odlok o občinskih cestah, javnih površinah in urejanju prometa v občini Sevnica, ki bo nadomestil in združil doslej veljavne občinske odloke s predmetnega področja ter je celovito usklajen z veljavno zakonodajo. Odlok med drugim določa občinske ceste in postopek njihove kategorizacije, opredeljuje upravljanje, vzdrževanje in varstvo občinskih cest in javnih površin ter prometa na njih, ureditev lokalnih gospodarskih javnih služb vzdrževanja občinskih javnih cest ter urejanja in čiščenja javnih površin ter inšpekcijsko nadzorstvo.

Člani sveta so v drugi obravnavi sprejeli Odlok o razglasitvi kulturnih spomenikov v lokalnega pomena na območju občine Sevnica. Gre za spremembo prej obstoječega odloka, pri čemer je vse strokovne podlage pripravila celjska območna enota Zavoda za varstvo kulturne dediščine Slovenije v sodelovanju z Občino Sevnica. Odlok vsebuje navedbo enot kulturnih spomenikov, ki imajo zaradi arheoloških, kulturnih, umetnostno zgodovinskih in arhitekturnih lastnosti poseben pomen za občino. Skupaj jih je 170, med njimi pa so arheološka najdišča, profani objekti, sakralno-profane stavbe, sakralne stavbe oziroma cerkve, parki in vrtovi, javni spomeniki, znamenja in kapele, kraji zgodovinskega pomena ter naselja in njihovi deli.

S strani vodje Medobčinskega inšpektorata – Skupnega prekrškovnega organa občinskih uprav občin Bistrica ob Sotli, Brežice, Krško, Radeče in Sevnica Martina Cerjaka so se svetniki seznanili s poročilom o delu inšpektorata v letu 2012. Poleg predstavitve poudarkov dela inšpektorata, predvsem nadzora nad mirujočim prometom ter nad ločevanjem in odlaganjem odpadkov, je vodja inšpektorata izpostavil tudi usmeritve za prihodnje delo. Pomembna podlaga za to bo tudi novo sprejeti Odlok o občinskih cestah, javnih površinah in urejanju prometa v občini Sevnica. Poročilo o delu inšpektorata je v celoti dostopno v gradivu za občinski svet.

Občinski svet je sprejel Pravilnik o merilih za določitev podaljšanega obratovalnega časa gostinskih obratov in kmetij, na katerih se opravlja gostinska dejavnost v občini Sevnica. V skladu z Zakonom o gostinstvu in državnim Pravilnikom o merilih za določitev obratovalnega časa gostinskih obratov in kmetij, na katerih se opravlja gostinska dejavnost, morajo gostinci določiti svoj obratovalni čas in ga prijaviti za gostinstvo pristojnemu organu lokalne skupnosti. Sprejeti pravilnik pa se nanaša na podaljšanje obratovalnega časa gostinskih obratov in kmetij in bo zamenjal doslej obstoječega, ki ga je bilo potrebno uskladiti z veljavno zakonodajo.

Med drugimi točkami dnevnega reda so svetniki soglašali z nekaj spremembami Odloka o ustanovitvi zavoda Regionalna razvojna agencija Posavje, katerih namen je posodobiti odlok glede na veljavno zakonodajo ter razširiti ustanoviteljstvo še na dve v regijo vključeni občini, Radeče in Bistrica ob Sotli. Po skrajšanem postopku so sprejeli Odlok o programu opremljanja stavbnih zemljišč za pozidavo območja občinskega podrobnega prostorskega načrta med Kozjansko ulico in Potjo na Zajčjo goro v Šmarju ter soglašali so z imenovanjem Irene Groboljšek Kavčič za direktorico javnega zavoda Lekarna Sevnica.