01.04.2011

Okrogla miza o neenakosti v javnem zdravju


 

SEVNICA – Na pobudo župana Srečka Ocvirka je na Gradu Sevnica včeraj potekala okrogla miza z naslovom »Krepitev javnega zdravja v luči socialno-ekonomskih dejavnikov zdravja«.

Strokovne prispevke in stališča v zvezi z obravnavano temo so prispevale naslednje institucije: Direktorat za javno zdravje, Zavod za zdravstveno varstvo Novo mesto, Zavod za zdravstveno varstvo Celje, Zdravstveni dom Sevnica, aktiv ravnateljev osnovnih šol sevniške občine, sevniška območna služba Zavoda Republike Slovenije za zaposlovanje in Center za socialno delo Sevnica.

Med ključnimi podatki, ki oblikujejo sliko javnega zdravja občanov sevniške občine, je bila izpostavljena višja stopnja samomorilnosti v daljšem časovnem obdobju, večje število poškodb pri delu, nižja preskrbljenost z zdravstvenimi delavci v primerjavi s slovenskim povprečjem, opaziti pa je tudi manko strokovnega kadra s področja specialne pedagogike in logopedije v vzgojno-izobraževalnih zavodih. Problematična dejstva so še nižja izobrazbena struktura prebivalcev občine Sevnica v primerjavi s Posavjem in Slovenijo, nizka neto dodana vrednost na zaposlenega ter visoka stopnja brezposelnosti.

Poleg osvetlitve stanja javnega zdravja v sevniški občini ter krepitve povezanosti obstoječih institucij in kadrov, ki se na različnih področjih srečujejo z varovanjem, raziskovanjem in spremljanjem javnega zdravja, je rezultat okrogle mize tudi opredelitev konkretnih možnosti za izboljšanje obstoječega stanja. Smernice bo Občina naslovila tudi na pristojne institucije, predstavljajo pa osnovo k zmanjševanju neenakosti v javnem zdravju.

Na podlagi izsledkov okrogle mize Občina Sevnica prepoznava naslednje možnosti oziroma vzvode za izboljšanje obstoječega stanja:

 • razvijati dostopnost do nujne medicinske pomoči, ki bo enaka za vse občane in bo primerljiva z dostopnostjo državnega povprečja (pri tem je nujno upoštevati veliko površino ozemlja občine Sevnica, 272 km2, in nizko gostoto poselitve, 64 prebivalcev na km2);
 • dopolnjevati ustrezno zdravstveno mrežo na primarni ravni in jo razširiti glede na že identificirane potrebe ZD Sevnica (pri tem je nujno upoštevati podatek, da je preskrbljenost prebivalstva z zdravstvenimi delavci v občini Sevnica nižja od slovenskega povprečja);
 • strokovno pomoč, ki se izvaja v vzgojno-izobraževalnih zavodih, uskladiti s prepoznanimi potrebami z zaposlitvijo ustreznega strokovnega kadra.
 • spodbujanje pristojnih institucij za vključitev v program »Živimo zdravo«, ki ga izvaja ZZV Celje;
 • z dolgoročnimi ukrepi izboljšati izobrazbeno strukturo občanov, tudi s povečanjem dostopnosti srednješolskih programov in programov vseživljenjskega učenja;
 • dopolniti obstoječo športno infrastrukturo s še potrebnimi objekti, s čimer se dvigne raven športa in rekreacije, kar pa pozitivno vpliva na zdrav način življenja;
 • povezati in spodbujati društveni sektor za sodelovanje z javnimi institucijami na področju zdravstvene preventive;
 • ustvarjati socialno, kulturno in duhovno blaginjo občanov, torej okolja, ki omogoča celovit razvoj vsakega občana, ne glede na socialni status;
 • ohranjati zdravo življenjsko okolje;
 • nadaljevati z uporabo instrumenta oskrbe z lokalno predelane hrano;
 • ustvarjati pozitivno podporno okolje za gospodarski razvoj in širitev gospodarskih dejavnost, ustvarjati pogoje za ustvarjanje novih delovnih mest, spodbujati gospodarsko okolje z višjo dodano vrednostjo in nuditi priložnosti zainteresiranim investitorjem;
 • izboljšati predvsem državne cestne infrastrukture v smereh Trebnje-Ljubljana in Celje, kar povečuje možnosti dnevnih migracij v obe smeri, dviguje atraktivnost območja za potencialne vlagatelje ter omogoča našim občanom boljšo dostopnost do različnih institucij (šolstvo, zdravstvo).
 • razvoj javnega prevoza – predvsem povezave večjih krajev v občini s središčem ter upravnimi in gospodarskimi subjekti;
 • vzpostavitev cenejših bivalnih enot za socialno najšibkejše.

 


Dogodka se je udeležila tudi generalna direktorica Direktorata za javno zdravje Mojca Gruntar Činč.

Direktor Zavoda za zdravstveno varstvo Novo mesto Dušan Harlander.

Zbrani na okrogli mizi.