24.03.2016

13. redna seja občinskega sveta


Člani in članice sevniškega občinskega sveta so se v sredo, 23. marca, sestali na 13. redni seji.

Uvodoma so se seznanili s poročilom o delu Upravne enote Sevnica, ki za območje sevniške občine izvaja upravne naloge na podlagi državnih pristojnosti. V preteklih razpravah je bila s strani članov namreč podana pobuda po seznanitvi tudi z aktualnimi vsebinami dela institucij, katerih ustanoviteljica sicer ni lokalna skupnost, se pa njihovo delo prav tako neposredno povezuje in pomembno vpliva na občane. Načelnica Mojca Dolar je skupaj s sodelavkama Ano Zidar Prah in Marjetko Lipec občinski svet tako seznanila s pristojnostmi ter načinom in vsebinami dela, pri katerem sevniška upravna enota ne beleži zaostankov.

Direktor Javnega podjetja Komunala d.o.o. Sevnica Mitja Udovč je v nadaljevanju celovito predstavil revidirano letno poročilo poslovanja v lanskem letu in poslovni načrt podjetja za leto 2016. Stabilnosti in uspešnosti poslovanja podjetju potrjujejo pristojne revizijske službe, doseženi cilji in načrti pa se usmerjajo v korektno in občanom prijazno izvajanje obveznih gospodarskih javnih služb, med katerimi so oskrba s pitno vodo, odvajanje in čiščenje odpadnih voda, pogrebna služba in urejanje javnih površin. Navedenim se je v minulem letu z odlokom občinskega sveta pridružila še izbirna gospodarska javna služba, upravljanje in vzdrževanje občinskih cest. Delež storitev Komunala Sevnica opravlja tudi na trgu, s čimer vlaga v investicije za zviševanje konkurenčnosti in razvoja podjetja. Novosti dela Komunale Sevnica je še opravljanje kogeneracijske kurilnice na največji sevniški osnovni šoli, občanom oziroma vsem uporabnikom pa prijaznejša tudi nova spletna stran na sicer enakem naslovu kot doslej, www.komunala-sevnica.si.

V drugem delu seje je bil obravnavan in potrjen zaključni račun proračuna Občine Sevnica za leto 2015. Proračunsko leto je teklo skladno z načrtovanim, kar je rezultat načrtovanja proračuna na podlagi realnih dejstev o višini in stabilnosti prihodkov. Izvajanje vseh zakonskih nalog je teklo odgovorno in usklajeno, Občina Sevnica pa je bila do vseh proračunskih uporabnikov in poslovnih partnerjev odgovoren partner. Z izjemo telovadnice v Šentjanžu, katere gradnja in oprema se bo z nekaj zamika zaključila letos, so bili uspešno izvedeni vsi projekti, od energetskih sanacij šol do komunalnega in infrastrukturnega urejanja. Med večjimi projekti je v teku še gradnja šole v Tržišču, ki se prav tako zaključuje letos.

Obravnavanih je bilo več kadrovskih imenovanj. Na mesto Roka Vodenika, ki je z razlogom pričetka opravljanja funkcije predsednika Športne zveze Sevnica odstopil kot član nadzornega odbora, je bil v ta najvišji organ nadzora javne porabe v občini imenovan Dejan Hočevar. V svet sevniške območje izpostave Javnega sklada Republike Slovenije za kulturne dejavnosti so bili imenovani Jože Novak, Gordana Dobriha, Slavica Ivačič, Zoran Cvar in Janez Podlesnik. Kot predstavnik javnosti za območje sevniške občine je bil v Senat za reševanje pritožb zoper delo policistov imenovan Franc Pavlin.