08.06.2011

Občina Sevnica zaključila javni razpis za kmetijstvo


Občina Sevnica je zaključila javni razpis o dodeljevanju proračunskih sredstev za ohranjanje in spodbujanje razvoja kmetijstva in podeželja v občini Sevnica za leto 2011. Upravičencem, malim in srednje velikim podjetjem oziroma kmetijskim gospodarstvom, ki se ukvarjajo s kmetijsko dejavnostjo na območju občine Sevnica, je na podlagi pravilnika dodelila 112.200 evrov.

Po javnemu razpisu, ki je bil razdeljen na pet ukrepov, je bila pozitivno rešena 101 vloga. Pri ukrepu naložbe v kmetijska gospodarstva za primarno proizvodnjo za posodabljanje kmetij so bila sredstva dodeljena 40 vlagateljem, za urejanje zemljišč pa 30 vlagateljem. Za navedena ukrepa je bilo namenjenih 76.097,24 evrov. Delež sofinanciranja je bil 17,94 % za posodabljanje kmetij in 39,84 % za urejanje zemljišč.

Pri ukrepu naložbe za opravljanje dopolnilne dejavnosti na kmetijah je bilo trem upravičencem dodeljenih 8.602,76 evrov, pri čemer je bil delež sofinanciranja 50 % Pri ukrepu zaokrožitev zemljišč so se sredstva v višini 1.500 evrov v 42,37 % deležu sofinanciranja dodelila dvema upravičencema.

Pri ukrepu zagotavljanje tehnične podpore kmetijskemu sektorju za ustrezno registrirane organizacije in strokovne organizacije, ki opravljajo storitve na področju tehnične pomoči v kmetijstvu (izobraževanje, usposabljanje in informiranje, svetovanje kmetov in članov njihovih družin), je bilo na razpolago 12.000 evrov. Dodeljena so bila dvema prijaviteljema. Društvom, ki delujejo na področju kmetijstva, gozdarstva in prehrane, je bilo v okviru tehnične pomoči dodeljenih 8.000 evrov 13 vlagateljem, v okviru podpore za delovanje strokovnih društev pa 6.000 evrov 11 vlagateljem.

S sproščanjem trga kmetijskih pridelkov se cene le-teh znižujejo, kar pomeni zmanjševanje dohodka na kmetijskih gospodarstvih in s tem nujnost povečevanja obsega pridelave za vsaj delno ohranjanje življenjske ravni kmečke družine. Z našimi ukrepi na področju kmetijstva prav gotovo prispevamo k povečevanju obsega pridelave, kajti trend Evropske unije gre v smeri povečevanja tistih kmetij, ki imajo velikost nad 50 hektarov, pri čemer pa v naši občini in v Sloveniji nasploh zaostajamo.

Z vsemi ukrepi smo prispevali k zmanjšanju proizvodnih stroškov, izboljšanju in preusmeritvi proizvodnje, izboljšanju kakovosti ter ohranjanju in izboljšanju naravnega okolja, izboljšanju higienskih razmer ali standardov za dobro počutje živali in spodbujanju izobraževanje kmetov, ki vodi v učinkovitejšo pridelavo, povezano s kakovostjo, ter boljšemu trženju kmetijskih pridelkov. Poskušamo pa reševati tudi zaraščanje kmetijskih zemljišč, ki zmanjšuje vrednost kulture krajine in je hkrati pomemben resurs za razvoj drugih panog, na primer turizma. Dopolnilne dejavnosti na kmetijah so slabo razvite, zato jih spodbujamo, saj sami kmetiji dajejo dodano vrednost.

V jeseni bomo razpisali štipendije za bodoče prevzemnike kmetij, saj s tem želimo prispevati k ohranitvi naslednikov kmetij, ki bodo nadaljevali kmetovanje.