13.01.2011

Sprememba odloka o kategorizaciji občinskih cest


 

Občina Sevnica pripravlja spremembe odloka o kategorizaciji občinskih cest zaradi
uskladitve dolžin cest v veljavnem Odloku z novo ugotovljenimi dolžinami, ki so
pridobljene na osnovi natančnejših evidenc cestne osi, zaradi uskladitve dolžin
odsekov občinskih cest z zapisniki o uskladitvah mejnih točk na občinskih cestah, ki
so podpisani oz. usklajeni z vsemi sosednjimi občinami, zaradi korekcij potekov
nekaterih odsekov občinskih cest, ki izhajajo iz sprememb kategorizacije gozdnih
cest ter nekaterih sprememb potekov državnih cest in potreb po obravnavi
trenutnega stanja kategorizacije občinskih cest. Zadnje spremembe kategorizacije
občinskih cest so bile sprejete leta 2004. Na območju Občine Sevnica je 225 km
lokalnih cest, ki jih vzdržujejo koncesionarji Občine Sevnica in okrog 420 km javnih
poti, ki jih vzdržujejo posamezne krajevne skupnosti. Predvidene aktivnosti so bile že
predstavljene predsednikom svetov Krajevnih skupnosti, ki bodo v postopek
vključene ter pozvane za svoje pripombe oziroma pobude. Postopek kategorizacije
občinskih cest mora biti izpeljan skladno z določili Odloka o občinskih cestah v občini
Sevnica ter veljavne državne zakonodaje, zato je potrebno predlog kategorizacije
predhodno strokovno uskladiti z Direkcijo Republike Slovenije za ceste in pridobiti
njihovo pozitivno mnenje ter ga šele nato predložiti v sprejem Občinskemu svetu.
Postopek bo zaključen predvidoma v prvi polovici letošnjega leta.