16.06.2011

6. redna seja Občinskega sveta Občine Sevnica


V sredo, 15. junija, je na Gradu Sevnica potekala 6. redna seja Občinskega sveta Občine Sevnica z 19 točkami dnevnega reda.

V prvem delu seje so svetniki sprejeli Poslovno poročilo Javnega podjetja Plinovod Sevnica za leto 2010 ter se seznanili s poslovnim in finančnim načrtom tega podjetja za leto 2011. Seznanili so se z Letnim programom dela in nadzora Nadzornega odbora Občine Sevnica za leto 2011 ter sprejeli Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o izvajanju gospodarske javne službe pokopališke in pogrebne dejavnosti, urejanju pokopališč ter pogrebnih svečanosti v občini Sevnica.

V nadaljevanju seje je občinski svet sprejel oceno izvajanja občinskega programa varnosti Občine Sevnica s strani Medobčinskega inšpektorata – Skupnega prekrškovnega organa občinskih uprav občin Bistrica ob Sotli, Brežice, Krško, Radeče in Sevnica. Predlagano je bilo, naj se pri pripravi tovrstnega poročila z namenom celovitosti podatkov v prihodnosti vključi tudi podatke policije s področja izvajanja varnosti.

Po skrajšanem postopku je občinski svet sprejel Odlok o občinskem podrobnem prostorskem načrtu za vzhodni del območja Obrtne cone Krmelj, v drugi obravnavi pa še Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o prostorskih ureditvenih pogojih za območje občine Sevnica. Svet se je seznanil tudi z izdanimi smernicami za pripravo Državnega prostorskega načrta za daljnovod 2 x 110 kV Trebnje–Mokronog–Sevnica. Smernice svetniki podpirajo in želijo biti v nadaljevanju seznanjeni z nadaljnjimi postopki.

Občinski svet je podal pozitivno mnenje obema kandidatkama za ravnateljico OŠ Sava Kladnika Sevnica, in sicer profesorici slovenščine Jelki Slukan ter profesorici razrednega pouka Mirjani Jelančič, kateri pa je dal prednost pri imenovanju za ravnateljico. Pozitivno mnenje je podal tudi kandidatki za ravnateljico OŠ Tržišče, profesorici razrednega pouka Zvonki Mrgole. Občinski svet se o kandidatih za ravnatelje zgolj opredeli, pri čemer njegovo mnenje ni odločujoče. Ravnatelja namreč imenuje svet šole, kar pa mora potrditi še minister pristojnega ministrstva.

Med drugimi točkami dnevnega reda so svetniki v Svet Centra za Socialno delo Sevnica imenovali Frančiško Zemljak, v Svet Glasbene šole Sevnica za naslednje mandatno obdobje pa Ljudmilo Sitar, Tanjo Novšak in Stanko Lisec.