Aktualno

28.04.2017

22. redna seja Občinskega sveta Občine Sevnica


Na Gradu Sevnica je 26. aprila potekala 22. redna seja sevniškega občinskega sveta.

V uvodnem delu seje se je svet seznanil s poročilom o delu Regionalne razvojne agencije Posavje za leto 2016, ki ga je navzočim podal direktor agencije Martin Bratanič.

V nadaljevanju je direktor Regionalne razvojne agencije Posavje predstavil aktualne smernice sprememb Operativnega programa za izvajanje evropske kohezijske politike za obdobje 2014–2020 in izvajanja dogovora za razvoj regij. V razpravi je bila izpostavljena problematika dolgotrajnega sprejemanja odločitev na nivoju države in potreba po čim prejšnji realizaciji črpanja evropskih sredstev za projekte, ki so jih predlagale regije, tudi Posavska. Na podlagi konstruktivne razprave so bili sprejeti sklepi, s katerimi Občina Sevnica poziva k aktivnemu črpanju sredstev, in sicer: Občina Sevnica podpira čim prejšnje izvajanje dogovora za razvoj regij in čim prejšnje črpanje sredstev iz dogovora za razvoj regij. Občina Sevnica zahteva, da se v dogovoru za razvoj regij upoštevajo regionalni projekti po principu »od spodaj navzgor«, saj je zmanjševanje razvojnih razlik ključni cilj in namen kohezijskih sredstev. Občina Sevnica podpira spremembo dogovora za razvoj regij in operativni program črpanja evropskih sredstev v smislu spodbujanja regionalnih projektov, ki podpirajo regionalni razvoj. Sklepi so bili soglasno sprejeti.

Obravnavana sta bila poslovno in finančno poročilo Javnega podjetja Plinovod Sevnica za leto 2016 ter Poslovni in finančni načrt podjetja za leto 2017, kar je članom sveta predstavil direktor Anton Krajnc. Po tem, ko se je Plinovod Sevnica v preteklosti soočal z zaostreno tržno situacijo na področju prodaje plina, je iz finančnih dokumentov razvidna dosežena finančna vzdržnost, poslovanje je stabilno.

Široko vsebino dela in poslovanja v letu 2016 je predstavila direktorica KŠTM Sevnica Mojca Pernovšek. Zavod je na vseh področjih – kulturi, športu, turizmu in mladinskih dejavnostih – dosegel rezultate z izvajanjem rednih dejavnosti in jih tudi nadgradil, korektno upravljal z javnimi objekti, nudil tehnično pomoč in podporo društvom ter opravljal razne druge naloge s področja družbenih dejavnosti, v zadnjih mesecih z močnim poudarkom na področju razvoja turističnih potencialov. Člani sveta so v razpravi podali več predlogov in usmeritev za nadaljnje delo zavoda.

S strani direktorice Centra za socialno delo Sevnica Danice Božič je bilo predstavljeno poročilo o izvajanju storitve Pomoč družini na domu za leto 2016. Storitev, ki poteka v okviru Centra za socialno delo Sevnica, iz proračuna sofinancira Občina Sevnica, s subvencijo pa se uporabnikom zagotavlja nižja cena in tako sledi trendu večanja deleža storitve pomoči na domu v primerjavi z vključevanjem v institucionalno varstvo.

Med drugimi vsebinami je bilo obravnavanih nekaj kadrovskih zadev s področja šolstva. Svetniki so podali pozitivna mnenja k imenovanju dr. Tadeja Bračka za ravnatelja OŠ Ane Gale Sevnica, mag. Vincenca Freceta za ravnatelja OŠ Blanca, Vesne Vidic Jeraj za ravnateljico OŠ Boštanj in Marije Brce za ravnateljico OŠ Milana Majcna Šentjanž. V Svet javnega vzgojno-izobraževalnega zavoda Šolski center Krško-Sevnica, katerega ustanoviteljica je država, je bila kot predstavnica lokalne skupnosti imenovana Helena Zidarič Kožar.