Aktualno

01.09.2017

25. redna seja Občinskega sveta Občine Sevnica


Na Gradu Sevnica je v sredo, 30. avgusta, potekala 25. redna seja občinskega sveta.

S strani občinske uprave in zavoda KŠTM Sevnica so bile uvodoma predstavljene aktivnosti za pridobitev znaka Slovenia Green Destination. Sevnica se je letos pridružila 12 destinacijam, ki so se prijavile na tretji nacionalni poziv Slovenske turistične organizacije za pospeševanje vpeljevanja trajnostnega poslovanja v turizmu, imenovanega Zelena shema slovenskega turizma – Slovenia Green. Z znakom se želi sevniška občina na slovenskem, evropskem in globalnem trgu še bolj utrditi kot okolju in družbi prijazna destinacija.

V zadnjih mesecih se Sevnica vsakodnevno pojavlja v domačih in svetovnih medijih. Turistični in gostinski ponudniki se srečujejo s povečanim obiskom tujih gostov, več je popotnikov, kar je drugače v primerjavi s preteklimi praksami, ko so prevladovali obiski ljubiteljev kulturne in naravne dediščine ter naravnih lepot in različnih možnosti sonaravne rabe obsavskega prostora. Razvoj turizma vseskozi teče kot prilagajanje potrebam in povpraševanju, dolgoročen pogled in umeščanje na turistični zemljevid tudi v obliki pridobitve znaka Slovenia Green Destination pa utirata pot nadaljnjemu razvoju turizma, k čemur so v razpravi pritrdili tudi člani občinskega sveta.

Predstavljeno je bilo poročilo o izvrševanju proračuna v prvem polletju leta 2017. Poročilo pritrjuje izvajanju dela občine v okviru sprejetega proračuna, redno teče financiranje zakonskih nalog, prav tako se skladno s terminskimi plani izvajajo investicije. Slednje se bodo v prevladujoči meri zaključevale v drugi polovici leta.

Osrednji del seje je bil namenjen prostorskim zadevam. Člani občinskega sveta so v prvi obravnavi sprejeli Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o občinskem prostorskem načrtu Občine Sevnica 2 (SD OPN 2) ter obravnavali stališča do pripomb z javne razgrnitve in javne obravnave. Strokovne službe občine so skupaj s pripravljavcem dokumenta članom sveta predstavile potek in postopek izdelave, namen dokumenta ter obseg sprememb in dopolnitev. V postopku priprave je sodelovalo okrog 30 nosilcev urejanja prostora, ki so v prvem mnenju podali svoje usmeritve in pogoje k osnutku sprememb akta, v drugem mnenju, po izvedeni javni razgrnitvi, pa se preveri izpolnitev ter upoštevanje pogojev in prvih mnenj.

V času priprave sprememb in dopolnitev OPN 2 je bilo prejetih in obravnavanih 1.030 pobud fizičnih oseb in gospodarskih družb ter 1.710 korekcij stavbnih zemljišč. Veliko jih je izhajalo iz napovedanega davka na nepremičnine, ki je posameznike spodbudil k pregledu namenske rabe zemljišč. Posebnega pomena so razvojne in investicijske pobude posameznikov in gospodarskih družb ter potrebe razvoja okolja za umeščanje prometne, turistične in druge družbene infrastrukture.

Pripravljavec in izdelovalec dokumenta sta se do prejetih pripomb oziroma pobud opredelila odgovorno in v okviru zakonskih možnosti, gradivo je pred sejo občinskega sveta natančno obravnaval tudi odbor za okolje in prostor. Zelo majhen delež prejetih pobud je bil deležen širše razprave, pri čemer so bile želje, potrebe in možnosti v veliki meri usklajene. Sledi pridobitev končnih mnenj soglasodajalcev, vnovična obravnava usklajenega predloga na seji občinskega sveta in sprejem odloka.

Po sprejemu SD OPN 2 bo Občina Sevnica v naslednjem letu pričela z novim postopkom priprave sprememb in dopolnitev veljavnega prostorskega akta. Od začetka leta 2016 je bilo prejetih že okrog 120 novih razvojnih pobud občanov, pobude, ki jih občina vseskozi sprejema, pa bodo vključene v nov postopek sprememb OPN. Prav tako bo po sprejemu SD OPN 2 določen rok za dokončno oddajo pobud, ki bodo vključene v SD OPN 3.