Aktualno

19.10.2017

26. redna seja Občinskega sveta Občine Sevnica


Osrednja vsebinska točka 26. redne seje Občinskega sveta Občine Sevnica, ki je potekala včeraj, 18. oktobra, je bila namenjena obravnavi predloga proračuna za leto 2018.

Osrednji izvedbeni akt opredeljuje delo celotnega proračunskega leta, vanj pa so vključene vse aktivnosti, ki jih občina izvaja za zagotavljanje kakovostnega dela in življenja v lokalni skupnosti. Cilj je predlagati takšen proračun, ki je finančno vzdržen, ki bo zagotavljal tekoče delo in izvajanje rednih zakonskih nalog ter bo hkrati razvojno in investicijsko ambiciozen. Predvidena in glede na sedaj znane finančne okvirje izračunana višina proračuna znaša okrog 18,5 milijona evrov. Člani sveta so po zelo vsebinski razpravi predlog proračuna podprli, podali pa so številne investicijske in širše strateške pobude in predloge. Ti naj se v okviru možnosti upoštevajo do obravnave, ki jo bodo opravila delovna telesa občinskega sveta. Sledi prva obravnava odloka o proračunu na novembrski seji občinskega sveta.

S področja družbenih dejavnosti so svetniki obravnavali in soglašali s sklepom o določitvi cen vzgojno-varstvenih programov v javnih vrtcih na območju občine. Bistven vpliv na cene imajo število oddelkov ter število in starost otrok v oddelkih, pa tudi izobrazbena in starostna struktura kadra, izračun plač, materialnih stroškov in živil. Zaradi spremembe državne zakonodaje, s tem pa tudi uveljavitve napredovanj, so bile oblikovane nove cene programov, ki pa ne pomenijo bistvenega odstopanja od prej sprejetih cen. Trenutno je v vrtce sevniške občine na osmih lokacijah vpisanih  691 otrok v 39 oddelkih, vključenost pa je najvišja v letih doslej, in sicer 85 %. Razveseljivo je dejstvo, da so bili s 1. septembrom v vrtce sprejeti vsi otroci, ki izpolnjujejo starostni pogoj za sprejem. Glede na izraženi interes bo Občina Sevnica novembra odprla še en oddelek vrtca v novozgrajenem prizidku podružnične šole na Studencu.

Člani občinskega sveta so na tajnem glasovanju izvolili štiri elektorje oziroma predstavnike Občine Sevnica v volilno telo 20. volilne enote za volitve članov državnega sveta, ki bodo novembra letos, ter določili kandidata za člana državnega sveta. Za elektorje so bili izvoljeni Božidar Groboljšek, Tomaž Lisec, Frančiška Zemljak in Janez Kukec, vsi člani Občinskega sveta Občine Sevnica. Kot kandidat za člana državnega sveta, predstavnika lokalnih interesov v 20. volilni enoti, je bil izvoljen Srečko Ocvirk.

Občinski svet je v zaključnem delu seje opravil več kadrovskih imenovanj v svete javnih zavodov, soglasno pa sprejel tudi sklep o dobitnikih priznanj Občine Sevnica v letu 2017, ki so predstavljeni v nadaljevanju.

Grb Občine Sevnica
OSNOVNA ŠOLA SAVA KLADNIKA SEVNICA

Zlata plaketa Občine Sevnica
ŠTEFAN TERAŽ
MARIJA KRALJ

Srebrna plaketa Občine Sevnica
ŠOLSKI CENTER KRŠKO-SEVNICA, SREDNJA ŠOLA SEVNICA
TURISTIČNO DRUŠTVO TRŽIŠČE
ANTON BOBIČ

Priznanja Občine Sevnica bo podelil župan Srečko Ocvirk na osrednji slovesnosti ob občinskem prazniku, ki bo 10. novembra 2017 v Športnem domu Sevnica s pričetkom ob 17. uri. Ob tej priložnosti bo podelil tudi Listino Občine Sevnica BOŽIDARJU MOŽICU in VIDKU MOČIVNIKU.