24.06.2011

Za zbiranje bioloških odpadkov še 600 dodatnih posod


Biološki odpadki predstavljajo več kot 30 % vseh gospodinjskih oziroma komunalnih odpadkov. Biološki se imenujejo zaradi vsebnosti organskih snovi, ki se na zraku ob ustrezni temperaturi in prisotnosti mikroorganizmov razkrajajo. Zbrani biološki odpadki se tako predelujejo v kompost in se kot surovina vrnejo v naravni snovni krog. Vsekakor pa je poceni in tudi ekološko najbolj sprejemljivo, da si organsko gnojilo, ki ga potrebujemo na domačem vrtu, pripravimo sami iz bioloških odpadkov iz gospodinjstva in vrtov. Prednost kompostiranja je v tem, da je to naravna metoda recikliranja organskih odpadkov v rodoviten kompost, istočasno pa bistveno  zmanjšamo obremenjevanje okolja z zmanjšanim odlaganjem odpadkov na odlagališčih.  Pri intenzivni uporabi komposta se lahko nakup drugih organskih in mineralnih gnojil zmanjša ali celo odpade.

Velja si zapomniti, da vsako organsko snov, ki jo je mogoče predelati v dober kompost, tudi  uporabimo v ta namen. Na domačem vrtu naj ostane čim več ustvarjene organske mase, pa bo z leti to bogat vrt.

Tako bomo namesto onesnaževanja okolja z njimi doprinesli korist v smislu njihovega vračanja naravi. Biološki odpadki zavzemajo več kot trideset odstotkov gospodinjskih odpadkov. Če jih zbiramo ločeno, bomo dosegli manjšo količino odpadkov na odlagališču in s tem podaljšanje njegove življenjske dobe, manj bioloških odpadkov na odlagališču pa pomeni tudi manj toplogrednih plinov.

V lanskem letu je pričela veljati tudi nova Uredba o ravnanju z biološko razgradljivimi kuhinjskimi  odpadki in zelenim vrtnim odpadom (Ur. l. RS, št. 39/2010), ki prepoveduje mešanje bioloških odpadkov z ostal imi odpadki iz gospodinjstva in lo čeno zbranimi odpadki na ekoloških otokih.

V občini Sevnica smo z ločenim zbiranjem bioloških odpadkov pričeli že v letu 2005, ko je Kom unala Sevnica gospodinjstvom po mest u razdelila prvih 250 posod. Količino razdeljenih posod smo vsako leto po večevali in vključevali nove uporabnike. Tako smo v letu 2009 zbrali 255,74 ton bioloških odpadkov in v letu 2010 287,28 ton bioloških odpadkov iz skupno 485 rjavih posod . Biorazgradljive odpadke odvažamo na kompostiranje v Kostak Krško.

Do konca meseca junija bo Komunala Sevnica razdelila še dodatnih 600 rjavih posod volumna 120 litrov v strnjenih naseljih, kjer je slabša možnost kompostiranja: Krmelj, Boštanj, Dolenji Boštanj, Log, Orehovo, center Loka, Račica in center Blanca. Z novimi posodami bodo urejena tudi odjemna mesta pri ve č stanovanjskih stavbah v Sevnici in Kr melju.

Območja izven strnjenih naselij in podeželska območja morajo biološko razgradljive kuhinjske odpadke iz gospodinjstev in zeleni vrtni odpad kompostirati ali uporabljati kot hrano za živali.

Spremembe prinašajo dodatne odvoze ločeno zbranih odpadkov, zato smo bili primorani racionalizirati pobiralne poti. Vsa gospodinjstva so v teh dneh na dom prejela letak z novim urnikom in podrobnimi navodili za kompostiranje odpadkov.

Odpadke je nujno ločevati, saj bomo drugače primorani izvajati nadzor in po potrebi vključevati tudi Medobčinski prekrškovni organ, ki bo kršitelje kaznoval.

Le s sodelovanjem vsakogar od nas, znanjem in prizadevanjem pri ločevanju biološko razgradljivih odpadkov na izvoru lahko dosežemo zastavljene cilje.


Javno podjetje Komunala d.o.o. Sevnica