Aktualno

06.11.2017

Novinarska konferenca ob uvodu v praznovanje občinskega praznika


Ob občinskem prazniku, ki mu sevniška občina posveča mesec november, družabno dogajanje bogati blizu 70 dogodkov v organizaciji občine, krajevnih skupnosti, podjetij in ustanov, društev in posameznikov, med njimi: uradna odprtja investicij, kulturni, športni in turistični dogodki, obeležitve obletnic ustanov in društev, dnevi odprtih vrat, pa tudi dogodki z dobrodelno in izobraževalno noto.

Na novinarski konferenci je župan Srečko Ocvirk predstavil ključne mejnike in ureditve, ki so v preteklem letu prispevale k boljšemu in bolj kakovostnemu življenju v občini Sevnica. Pridružil pa se mu je tudi Andrej Zalokar, član predsedstva Slovenske kolesarske mreže, ki je predstavil enega od dogodkov v okviru občinskega praznika, konferenco "Savska kolesarska pot - izzivi in priložnosti", ki bo 23. novembra 2017.

GRADIVO ZA NOVINARSKO KONFERENCO

Poleg rednega dela, ki zagotavlja kakovostno in varno vsakodnevno bivanje, je za razvoj občine in njenih krajev ključna investicijska naravnanost. Ta se oblikuje in vsebinsko spreminja obdobno, glede na zaznane in izražene potrebe prostora.

Razvoj prometne infrastrukture

Od državnih cestnih naložb je za Sevnico izjemnega pomena obnova nadvoza v Šmarju. Direkcija Republike Slovenije za infrastrukturo je izvedla obnovo celotnega zgornjega ustroja na odseku državne ceste Mokronog–Boštanj, tudi skozi kraj Tržišče, prenovljen je odsek državne ceste na relaciji Breg–Lisce, pomembna pridobitev pa je tudi novi most čez Črni potok med Bregom in Orehovim. Občina je ob izgradnji mostu uredila še križišče proti zaselkoma Jelša in Križ.

Po občini Sevnica so bile letos izvedene številne ureditve lokalne cestne infrastrukture. Povečini so to bili v proračunu za leto 2017 načrtovani projekti na lokalnih cestah, sofinancirani na podlagi 23. člena Zakona o financiranju občin. Tudi krajevne skupnosti so, vsaka na svojem območju in skladno s svojimi plani dela, skrbele za redno in investicijsko vzdrževanje javnih poti, zamenjanih je bilo več avtobusnih postajališč.

Urejanje osrednjega urbanega območja

Občina je skupaj s Krajevno skupnostjo Sevnica pristopila k ureditvi ploščadi s spomenikom na Trgu svobode v središču Sevnice. Cilj je oblikovati urbano območje, na katerem bodo lahko potekale različne družabne prireditve na prostem, kot možnost in priložnost nadgradnje družabnega utripa Sevnice.

V Sevnici se je kot dobra praksa izkazala ureditev parkirnih površin, namenjenih kratkotrajnemu parkiranju. Namen modrih con je zagotoviti večjo pretočnost parkirišč in vplivati na problematiko prezasedenosti parkirnih mest, od letos tudi na Glavnem trgu v Sevnici.

Občinski svet Občine Sevnica je konec marca sprejel celostno prometno strategijo sevniške občine, strateški dokument vzpostavitve trajnostnega načrtovanja prometa na območju občine in v mestu Sevnica, ki ima status mestnega naselja, s širšo okolico.

Kako o rabi prostora razmišljati širše in razvojno, upoštevajoč številne potrebe, odgovarja občinski prostorski načrt, ki je v zaključni fazi drugih sprememb in dopolnitev (SD OPN 2).

Razvoj komunalne infrastrukture

V pretekli evropski finančni perspektivi je bila urejena glavnina primarne komunalne infrastrukture: optično omrežje, razvita veja primarnih vodovodnih sistemov, zgrajeni kanalizacijski sistemi in čistilne naprave. Rastlinskim čistilnim napravam se je v letošnjem letu pridružila še skupna rastlinska čistilna naprava za kraj Kamenica. Vsako leto je iz kvote proračunskih sredstev izveden razpis za vgradnjo malih hišnih čistilnih naprav.

Opravljenih je bilo več naložb v vodooskrbno omrežje. Na relaciji Zabukovje–Podgorje je bil zgrajen kilometer novega vodovodnega omrežja za okrog 10 gospodinjstev, obnovljeni sta dve vodni zajetji. Podobni podatki veljajo za vodovod Črete v krajevni skupnosti Sevnica. Vodovodno omrežje je bilo zgrajeno tudi ob gradnji pločnika v Gabrijelah. Izvrtana je bila dodatna vrtina, poimenovana Krmelj 2. Ta bo razbremenila obstoječo vrtino Krmelj 1, ki zagotavlja oskrbo krajev Šentjanž in Krmelj. Vrtina Krmelj 2 pa bo zagotavljala dodatne količine vode za celotno območje vodooskrbe, ki se bo razširilo še v Gabrijele, Spodnje in Zgornje Mladetiče ter Pijavice.

Spodbude gospodarskemu razvoju

Gospodarska razvitost je poleg urejenega okolja, dobrega standarda delovanja javnih služb in splošnega socialnega ugodja eden ključnih temeljev kakovosti življenja občanov. Vzvodi v smislu zagotavljanja javne podpore razvoju gospodarstva so večinoma v domeni države oziroma državnih služb, gotovo pa smo tudi lokalne skupnosti tiste, ki skrbimo za skladen in uravnotežen razvoj vseh dejavnosti v prostoru – tudi gospodarstva kot nosilca delovnih mest. Ukrepi, kot so prostorsko načrtovanje, komunalno opremljanje, sistemski razpisni proračunski viri in tudi skrb za ugled občine kot celote in prijazen odnos do vseh deležnikov prostora, močno vplivajo na razvoj podjetij in obrtnikov.

Občinske štipendije za deficitarne poklice bodo podeljene z namenom zagotavljanja ustreznega kadra na trgu dela glede na povpraševanje delodajalcev, spodbujanja vpisa na vrste in področja izobraževanja, za katere ni dovolj zanimanja. V okviru Posavske štipendijske sheme Občina Sevnica financira nadarjene dijake in študente s področja kulture, ki se izobražujejo v tujini. Kot v letih doslej občina v okviru razpisa za podporo razvoju kmetijstva del proračunskih sredstev namenja štipendiranju bodočih prevzemnikov kmetij.

Objekti družbenih dejavnosti

V šolskem letu 2016/2017 je na sedmih osnovnošolskih vzgojno-izobraževalnih zavodih, ki delujejo na devetih lokacijah po občini Sevnica, vpisanih 1431 učencev, med njimi 172 prvošolcev. Srednješolska leta so se septembra pričela za 157 učencev, ki so v lanskem šolskem letu uspešno zaključili devetletno izobraževanje na sevniških osnovnih šolah.

V vrtce sevniške občine je na osmih lokacijah vpisanih 691 otrok v 39 oddelkih, vključenost pa je najvišja v letih doslej, in sicer 85 %. Razveseljivo je dejstvo, da so bili s 1. septembrom v vrtce sprejeti vsi otroci, ki izpolnjujejo starostni pogoj za sprejem. Glede na izraženi interes bo Občina Sevnica novembra odprla še en oddelek vrtca v novozgrajenem prizidku podružnične šole na Studencu.

Dobro utečen je sistem šolskih prevozov, primer dobre prakse pa je sevniška občina tudi na področju oskrbe z lokalno pridelano hrano v javnih zavodih. Za vse šole in vrtce občina izvaja javna naročila za dobavo hrane že od leta 2013, z ustreznim usklajevanjem ponudbe in povpraševanja pa ji uspeva v celoti izkoristiti 20-odstotno kvoto, ki jo je po zakonodaji možno izločiti in postopkov javnih naročil. To kaže, da je več kot smiselno ta odstotek v zakonodaji povečati in tako še krepiti možnosti lokalne samooskrbe.

Največja letošnja naložba je izgradnja prizidka k podružnični osnovni šoli na Studencu. Novi prizidek k obstoječi šoli v pritličju prinaša dve igralnici za potrebe vrtca, kabinet in sanitarije, v nadstropju pa bodo nova učilnica, knjižnica in kabinet. Uradno odprtje investicije bo v sklopu prireditev ob občinskem prazniku, 9. novembra.

Zaradi dotrajanosti prej obstoječe je bila zgrajena nova kotlovnica za Osnovno šolo Milana Majcna Šentjanž v podkletenem delu lani zgrajene telovadnice. Energent so lesni sekanci iz lokalnega okolja.

Investicijska dela so potekala v Domu kulture v Loki pri Zidanem Mostu, ki ima danes olepšano podobo. Z opravljenimi vzdrževalnimi deli pa je preurejena tudi okolica tamkajšnje šole, in sicer novo asfaltirano ter opremljeno igrišče, preurejeno je parkirišče, v prostorih šole pa je nova knjižnica. Knjižnica je odprta za krajane, knjižnično gradivo pa so tako še bolj približali učencem in otrokom iz vrtca.

Enoto ima Knjižnica Sevnica še v Krmelju, kjer je spomladi potekala sanacija vlage. V Krmelju je na področju družbenih dejavnosti nov tudi parket v šolski telovadnici.

Zdravstveno varstvo in sociala, skrb za šibkejše

Ključni akter primarne skrbi za zdravje je Zdravstveni dom Sevnica, ki z vsakoletnimi posodobitvami in uvajanjem novosti nadgrajuje in izboljšuje standard javnega zdravstvenega varstva. Zdravstveni dom Sevnica je konec lanskega leta zaključil rekonstrukcijo prostorov doma za potrebe izvajanja nujne medicinske pomoči. Lekarna Sevnica pa je marca namenu predala prenovljene prostore in robotizirano skladišče za zdravila.

Tendenca celotne države, ne le sevniške občine, je problematika starajoče se družbe, ki je posledica razvojno-civilizacijskih sprememb načina življenja. Temu se je potrebno prilagajati z ustreznim podpornim okoljem, ki omogoča dlje aktivnim občanom ustrezno življenje in delovanje. Novost od letošnjega aprila so na območju občine Sevnica brezplačni prevozi za starejše, upokojence, ki jih v sodelovanju z Družinskim inštitutom Zaupanje, KŠTM Sevnica in Občino Sevnica omogoča Zavod Sopotniki. Cilj programa je pomagati starejšim brez lastnega prevoza pri opravljanju obveznosti in vključevanju v aktivno družbeno življenje.

V fondu neprofitnih stanovanj 141 stanovanj povečini v Sevnici, pa tudi v Krmelju, v Tržišču in na Blanci. Na osnovi sklenjene pogodbe o upravljanju in vzdrževanju stanovanj v lasti občine Sevnica dela izvaja podjetje Terca d.o.o. Šentrupert, ki je upravnik občinskih stanovanj. Stanje stanovanj je dobro, Občina Sevnica je bila tudi aktivni udeleženec energetske prenove posameznih večstanovanjskih objektov.

Društveno in družabno življenje, razvoj turizma

Društva so temelj družbene vitalnosti. Trajna je občinska sistemska proračunska podpora ljubiteljski in prostovoljni dejavnosti; izvedeni so bili vsi javni razpisi za dodeljevanja nepovratnih sredstev. Društva imajo društva dobre, lepo vzdrževane in zadostne prostorske pogoje za delovanje in ustvarjanje.

Edini med še manjkajočimi športnimi objekti v občini je atletski stadion. Po odkupu vseh zemljišč in sprejetju prostorskega načrta je v nadaljevanju potrebno izvesti stabilizacijo terena, sledi projektiranje 400-metrske tekaške steze in velikega nogometnega igrišča.

Zunanje športne površine so v kraju prostor športnega udejstvovanja in hkrati družabnega povezovanja krajanov in društev. Poškodovano asfaltno prevleko na športnih igriščih v Športnem parku Krmelj in na vse bolj obiskani Lisci je zamenjala nova, in tako obe igrišči nudita možnost varnejše uporabe.

Atraktivnost širšega območja ob Savi se z možnostmi večnamenske rabe poti ob Savi, kolesarjenja, pohodništva, ribarjenja ter z raznimi naravnimi in kulturnimi danostmi vseskozi povečuje. Pri lepo urejenem balinišču v parku ob Savi so v letošnjem letu uredili še novo brunarico.

Poskrbljeno pa je tudi za štirinožne prijatelje; Kinološko društvo Posavje je v sodelovanju z občino Sevnica namreč letos uredilo novi poligon, vadbišče za pse, imenovan »agility poligon«.

Društveno in družabno življenje krepi kmečka tržnica v Sevnici, ki je lepo obiskana, stranke so zadovoljne s ponudbo in ponudniki s povpraševanjem.

Za prvi maj in tudi sicer je za pohodnike in ljubitelje narave ena glavnih atrakcij Lisca s Tončkovim domom. Tončkov dom na Lisci je bil lani izbran za peto najboljšo planinsko kočo v državi. Priložnosti in izzivov za razvoj pa je še ogromno. Po izgradnji rastlinske čistilne naprave, vodovodnega in optičnega omrežja, obnovi sanitarij, ureditvi otroškega igrišča in asfaltnega športnega igrišča, odstranitve cisterne za olje in opremi doma s toplotno črpalko, je želja še nadaljnje, celovitejše razvijanje rekreacijskega turizma. Za večja vlaganja bo potrebno zagotoviti javna sofinancerska sredstva.

Osrednji kulturni in zgodovinski spomenik, hkrati pa kot živ objekt središče družbenega in političnega življenja, je Grad Sevnica. Obiskovalcem gradu je z letošnjim letom na voljo prenovljen in z novimi produkti obogaten razstavno-promocijski prostor.

Trajna skrb za varno in urejeno okolje

Poleg urejenosti bivanjskega okolja je ena ključnih vrednosti lokalne skupnosti varnost. Občina Sevnica je prejemnica naziva »najbolj varna občina«, kot tako pa jo je prepoznala neodvisna strokovna komisija ICS – Instituta za korporativne varnostne študije na podlagi dejavnosti, ki jih lokalno okolje udejanja na področjih obvladovanja varnostnih tveganj v sodobnem okolju.

Po prejemu priznanja za najbolj varno občino je Sevnica prejela še priznanje »prostovoljstvu prijazno mesto« kot ena od 18 slovenskih občin, ki zgledno podpirajo prostovoljske organizacije.

V sklopu sejma Narava Zdravje vsako leto poteka natečaj Planetu Zemlja prijazna občina. Občina Sevnica je v kategoriji občin z več kot 10 tisoč prebivalci prejela priznanje za odgovorno prizadevanje na področju varovanja naravnih danosti, ustvarjanja boljših pogojev kakovosti bivanja občank in občanov ter dobro informiranje o odnosu do okolja.

Na predvečer svetovnega dne turizma je v organizaciji brežiške občinske turistične zveze potekala prireditev, na kateri sta regijsko priznanje za najlepše urejeno mesto in izletniški kraj prejeli Sevnica in Šmarčna.

Sevnica se je letos pridružila 12 destinacijam, ki so se prijavile na tretji nacionalni poziv Slovenske turistične organizacije za pospeševanje vpeljevanja trajnostnega poslovanja v turizmu, imenovanega Zelena shema slovenskega turizma – Slovenia Green. Z znakom se želi sevniška občina na slovenskem, evropskem in globalnem trgu še bolj utrditi kot okolju in družbi prijazna destinacija.