Aktualno

29.11.2017

27. redna seja Občinskega sveta Občine Sevnica


Na 27. redni seji se je v torek, 28. novembra, sestal Občinski svet Občine Sevnica. Osrednji vsebinski točki dnevnega reda sta bili namenjeni obravnavi rebalansa B proračuna za letošnje leto in obravnavi predloga odloka o proračunu za leto 2018.

Kot pri rebalansu A, sprejetem v mesecu maju, tudi rebalans B ne prinaša vsebinskih odmikov od sprejetega proračuna za leto 2017. Prvi rebalans je prerazporedil presežke, pri rebalansu B pa gre na prihodkovni strani za usklajevanje sistemskih virov z med letom povišanim zneskom povprečnine za 3,5 evra na prebivalca ter za pridobitev dodatnih sredstev iz državne rezerve za sanacijo usada na lokalni cesti Podvrh–Trnovec. Rebalans ob bližanju zaključka letošnjega proračunskega leta usklajuje in optimizira izkoriščenost proračunskih sredstev. Nekateri projekti se usklajujejo z drugačno dinamiko in višino virov, tekoči odhodki sledijo potrebam lokalnega okolja, posrednih proračunskih uporabnikov in drugih deležnikov, vse spremembe zneskov pa so plod oziroma posledica usklajevanj, projektiranja, iskanja virov, izvajanja programov in drugih poslovnih dogodkov tako v občinski upravi kot pri drugih proračunskih deležnikih.

Po oktobra opravljeni obravnavi predloga proračuna so člani občinskega sveta na 27. redni seji obravnavali in sprejeli Odlok o proračunu Občine Sevnica za leto 2018. Osrednji izvedbeni akt opredeljuje delo celotnega proračunskega leta, vanj pa so vključene vse aktivnosti, ki jih občina izvaja za zagotavljanje kakovostnega dela in življenja v lokalni skupnosti. Tudi v letu 2018 se zagotavlja stabilnost in zadostnost financiranja obveznih zakonskih nalog ter uresničevanje in nadgradnja programov neposrednih in posrednih proračunskih uporabnikov, med njimi krajevnih skupnosti, javnih zavodov in podjetjih, preko razpisov pa tudi številnih organizacij z vseh področjih družbenega in gospodarskega življenja.

Prihodki proračuna občine za leto 2018 so predvideni v višini 16,6 milijona evrov, od vseh planiranih prihodkov znašajo prihodki iz naslova povprečnine 11,5 milijona evrov. Razvojna naravnanost je odraz vsakoletnih možnosti sofinanciranja lokalnih projektov s strani države in Evropske unije. V letu 2018 bodo v proračunu Občine Sevnica naložbeno politiko v veliki meri oblikovali evropski viri, ki jih je načrtovano pridobiti v višini dobrih 675 tisoč evrov. Na ravni virov s strani države se obeta povečanje investicijskih sredstev na podlagi Zakona o financiranju občin. Planirana je zadolžitev pri poslovni banki v višini 1,8 milijona evrov, kar bo poleg integralnih sredstev proračuna zagotovilo skupaj okrog 5,5 milijona investicijskih sredstev.

Med večjimi investicijami se bodo v letu 2018 uvrstile številne naložbe v lokalno cestno infrastrukturo, urejanje kanalizacijskih in vodovodnih omrežij, opremljanje objektov vzgoje in izobraževanja, obnova sevniškega bazena, pričetek projekta izgradnje sevniškega stadiona z izvedbo stabilizacije terena, pa tudi razvoj Lisce. Ob potrditvi odloka proračuna je bilo na pobudo svetnikov sprejeto povišanje višine enkratne denarne pomoči za novorojence, ki se za leto 2018 z dosedanjih 310 zvišuje na 400 evrov.

Člani sveta so obravnavali in sprejeli predlog letnega programa kulture v občini Sevnica za leto 2018. Letni program kulture določa javni interes občine na področju zagotavljanja dostopnosti do kulturnih dobrin, spodbujanja kulturne ustvarjalnosti, ljudske in kulturne dediščine, ki se uresničuje z zagotavljanjem organizacijskih, finančnih in prostorskih pogojev za izvajanje kulturnih dejavnosti v občini. Skupni obseg sredstev za izvajanje letnega programa kulture v letu 2018 znaša 765 tisoč evrov.

Obravnavali so tudi letni program športa za leto 2018. Dokument določa programe in področja športa, ki se sofinancirajo v posameznem koledarskem letu, opredeljuje naloge in smernice, ki prispevajo k uveljavitvi in razvoju športa ter določa obseg javnih sredstev, ki se zagotavljajo v proračunu lokalne skupnosti. V njem so zajeti posamezni programi, njihov obseg in potrebna finančna sredstva. Po daljši razpravi so dokument sprejeli, z izjemo poglavja, ki opredeljuje način financiranja in izvajanja športnih programov preko javnega razpisa, kar bo občinski svet obravnaval na prihodnji seji. Predvideni skupni obseg sredstev za izvajanje letnega programa športa v letu 2018 znaša okrog 1,27 milijona evrov.

Med drugimi točkami dnevnega redna je bilo obravnavanih in sprejetih nekaj dokumentov s področja okolja in prostora ter opravljenih več kadrovskih imenovanj v svete javnih zavodov.