19.01.2018

Posavski župani predstavili delo preteklih let


V Kostanjevici na Krki je včeraj, 18. januarja, potekalo tradicionalno ponovoletno srečanje posavskih županov in podžupanov z novinarji in predstavniki medijskih hiš. Poleg Srečka Ocvirka, župana Občine Sevnica, so dosežke v preteklih letih in pričakovanja v aktualnem proračunskem letu predstavili tudi župan Občine Brežice Ivan Molan, župan Občine Radeče Tomaž Režun, župan Občine Bistrica ob Sotli Franjo Debelak, župan Občine Kostanjevica na Krki Ladko Petretič in župan Občine Krško mag. Miran Stanko.

Predstavnikom medijev so se ob tem zahvalili za dobro sodelovanje in kakovostno poročanje, za odgovorno delo medijev pri uresničevanju pravice javnosti do obveščenosti, hkrati pa krepitve družbenega povezovanja.

Predstavniki medijev in novinarskih hiš, ki poročajo o delu na področju Posavja

Ker je to bila zadnja tovrstna novinarska konferenca v aktualnem mandatu, so vsi župani izpostavili tiste premike in izboljšave, ki so najbolj zaznamovali minulo obdobje. Kot je predstavil župan Srečko Ocvirk, so cilji dela lokalne skupnosti vselej usmerjeni v zagotavljanje kakovostnega življenja. Na poti do uresničevanja ciljev se primerjamo skozi različna sita in merila: država z Evropo in svetom, občine pa z drugimi občinami in sosednjimi regijami. Primerjave resda niso vedno realne, gotovo pa dajejo usmeritve in impulze, kako do izboljšav. Veliki projekti niso razdeljeni na mandate, so predmet dolgoročnejših usmeritev.

Posavski župani na tradicionalni skupni novinarski konferenci

Poleg zagotavljanja in izvajanja vseh zakonskih nalog ter uresničevanja dejavnosti neposrednih in posrednih proračunskih uporabnikov je ključna investicijska naravnanost. Občina Sevnica pri tem upošteva merila sorazmernosti, tako krajevne kot vsebinske, predvsem pa se investicije izvajajo glede na potrebe, ki so v določenem obdobju največje in najbolj izpostavljene.

Razvoj je vselej usmerjen v ljudi. Velik poudarek dela je bil namenjen področju družbenih dejavnosti – ustvarjanju kakovostnih pogojev za bivanje in življenje občana v vseh življenjskih obdobjih. Največje investicije so bile na področju šolstva. Po zaključenem še drugem sklopu energetskih sanacij šolskih objektov je bila zgrajena nova šola v Tržišču s telovadnico, nova je telovadnica pri šoli v Šentjanžu, zgrajen je tudi prizidek k podružnični šoli na Studencu. Delež v vrtce vključenih otrok se vseskozi viša, trend večanja kapacitet se bo zato nadaljeval tudi v prihodnje, še predvsem na področju osrednjega poselitvenega jedra s Sevnico in Boštanjem. Dobro utečen je sistem šolskih prevozov, primer dobre prakse pa je sevniška občina tudi na področju oskrbe z lokalno pridelano hrano v javnih zavodih.

Dobro urejeni področji socialnega in zdravstvenega varstva omogočata zdrav življenjski slog. Osrednji nosilec zdravstvenega varstva je Zdravstveni dom Sevnica, ki je z novimi dodatnimi programi in pomembnimi investicijami, med njimi energetsko sanacijo, izgradnjo novih prostorov urgence in preventivnega centra za krepitev zdravja, še povišal standard na tem področju. Za lokalno skupnost je zelo pomembna usklajenost vseh zdravstvenih programov, ne glede na to, ali so ti del javne zdravstvene mreže ali delujejo koncesijsko. Pomembna pridobitev je celovita modernizacija in prenova Lekarne Sevnica, ki je prav tako v ustanoviteljstvu občine.

Tendenca celotne države je problematika starajoče se družbe, ki je posledica razvojno-civilizacijskih sprememb načina življenja. Temu se Občina Sevnica prilagaja z ustreznim podpornim okoljem, ki omogoča dlje aktivnim občanom ustrezno življenje in delovanje. Poleg urejenega sistema domskega varstva in instrumenta Pomoč na domu, ki jo izvaja Center za socialno delo Sevnica na podlagi koncesijske pogodbe z Občino Sevnica, se venomer išče še druge načine in vzvode. Odprta je bila bivalna enota za socialno šibkejše na Kvedrovi cesti v Sevnici, na območju občine je vzpostavljen sistem brezplačnih prevozov za starejše preko programa Sopotniki.

Trajna je sistemska proračunska podpora družbenim dejavnostim; vsako leto so izvedeni javni razpisi za dodeljevanja nepovratnih sredstev. Društva imajo dobre, lepo vzdrževane in zadostne prostorske pogoje za delovanje in ustvarjanje.

Za področje športa je poleg zagotovljenih prostorskih pogojev ključna skrb za sorazmerno usmerjenost v vse ravni športnega udejstvovanja: od tekmovalnega športa do rekreacije. V zadnjih letih so se športnim površinam pridružili fitnesi na prostem, »pump-track« za kolesarje, balinišči, umeščenih je bilo več otroških igral in prenovljenih zunanjih igrišč. Edini med še manjkajočimi športnimi objekti v občini je atletski stadion. Po odkupu vseh zemljišč in sprejetju prostorskega načrta je potrebno izvesti stabilizacijo terena, sledi projektiranje 400-metrske tekaške steze in velikega nogometnega igrišča. V letu 2018 bo med večjimi projekti tudi obnova sevniškega bazena.

Atraktivnost širšega območja ob Savi se z možnostmi večnamenske rabe poti ob Savi, kolesarjenja, pohodništva, ribarjenja ter z raznimi naravnimi in kulturnimi danostmi vseskozi povečuje. Poskrbljeno je tudi za štirinožne prijatelje. Kinološko društvo Posavje je v sodelovanju z občino Sevnica uredilo poligon oziroma vadbišče za pse, »agility poligon«.

Kako o rabi prostora razmišljati širše in razvojno, upoštevajoč številne potrebe, odgovarja občinski prostorski načrt, ki je v zaključni fazi drugih sprememb in dopolnitev. Po sprejemu bo občina pričela z novim postopkom priprave sprememb in dopolnitev tega osrednjega prostorskega akta.

Gospodarska razvitost je poleg urejenega okolja, dobrega standarda delovanja javnih služb in splošnega socialnega ugodja eden ključnih temeljev kakovosti življenja občanov. Ukrepi, kot so proaktivno prostorsko načrtovanje, komunalno opremljanje, sistemski razpisni proračunski viri, skrb za ugled občine kot celote in prijazen odnos do vseh deležnikov prostora, močno vplivajo na razvoj podjetij in obrtnikov. Veliko gospodarskih družb in podjetij se je v zadnjih letih odločilo investirati oziroma pričeti pripravljati se na investicijo. Sevniška podjetja v svetu krepijo svojo prepoznavnost in so vse bolj zanimiva tudi mladim.

Mladi v Sevnici cilje uresničujejo preko različnih programov; kulturnih, športnih, mladinskih, turističnih. Aktivno pomoč pri črtanju karierne poti lokalna skupnost nudi preko zagotavljanja štipendij za deficitarne poklice, za bodoče prevzemnike kmetij, v okviru Posavske štipendijske sheme pa Občina Sevnica financira tudi nadarjene dijake in študente s področja kulture, ki se izobražujejo v tujini.

Infrastrukturno povezovanje. Na območju sevniške občine je 240 kilometrov lokalnih cest in 385 kilometrov javnih poti ter 95 kilometrov državnih cest. Primanjkljaj občine je gotovo slaba prometna povezanost Sevnice z glavnimi prometnimi koridorji. Državni projekt izgradnje nadvoza Šmarje, ki je v izvajanju, ter načrtovani projekti umestitve mostu na Logu, nadvoza na Blanci, rekonstrukcije mostu čez Savo, rekonstrukcije državnih cest Šentjanž–Glino in Radeče–Loka–Breg, za Sevnico ustrezno umeščanje srednje trase tretje razvojne osi, ureditev prometnega vozlišča v Sevnici in krepitev kolesarske mreže zato ostajajo na vrhu prioritetne lestvice ureditev. Temelj za nadaljnje delo na področju infrastrukturnega razvoja bo tudi v lanskem letu sprejeta celostna prometna strategija sevniške občine.

Občina Sevnica in krajevne skupnosti preko investicij in vzdrževanja skrbijo za ustreznost lokalne cestne mreže; vsako leto je obnovljenih več odsekov lokalnih cest in javnih poti, hodnikov za pešce, saniranih plazov, urejenih avtobusnih postajališč. Sprememba, ki se je v zadnjih letih izkazala kot zelo dobra, je ureditev modrih parkirnih površin v Sevnici. Občina je na tak način uredila parkirišča za HTC, na parkiriščih na obeh straneh stavbe NLB in pred trgovino Izidor, v starem mestnem jedru pri upravnem središču občine in na javnem parkirišču na Glavnem trgu v Sevnici. Umeščenih je bilo več polnilnic za električna vozila. Novost je urbano območje s ploščadjo pri spomeniku na Trgu svobode v središču Sevnice, tudi možnost in priložnost nadgradnje družabnega utripa.

Občina Sevnica s sistemskimi in interventnimi ukrepi skrbi za varstvo in urejanje okolja. Zagotavljanje zdravega bivanjskega okolja ni osredotočeno zgolj na ljudi, temveč vključuje celovito skrb za okolje kot temeljno dobrino. Za nemoteno vsakodnevno življenje in delovanje občanov in gospodarstva je visokega pomena kakovostno izvajanje komunalnih dejavnosti javnega podjetja v ustanoviteljstvu občine.

V pretekli evropski finančni perspektivi je bila urejena glavnina primarne komunalne infrastrukture: optično omrežje, razvita veja primarnih vodovodnih sistemov, zgrajeni kanalizacijski sistemi in čistilne naprave. Vsako leto je iz kvote proračunskih sredstev izveden razpis za vgradnjo malih hišnih čistilnih naprav. Obstoječim čistilnim napravam se je v zadnjem letu pridružila rastlinska čistilna naprava v kraju Kamenica. Občina Sevnica redno sledi potrebam po priključevanju na javni vodovodni sistem. V večjih krajevnih središčih je umeščena možnost uporabe brezplačnega Wi-Fi omrežja.

V okolju, ki je prevladujoče podeželsko, je pomembna panoga kmetijstvo, ki predstavlja pomemben vir dohodka številnim občanom. Društveno in družabno življenje krepi prenovljena kmečka tržnica v Sevnici, ki je lepo obiskana, stranke so zadovoljne s ponudbo in ponudniki s povpraševanjem.

Vse pomembnejša panoga postaja turizem v Sevnici kot v novi, razvijajoči se turistični destinaciji. Ena glavnih atrakcij je Lisca s Tončkovim domom, ki bo na temeljih v zadnjih letih izvedenih investicijskih vlaganj pomemben predmet nadaljnjega razvoja.

Osrednji kulturni in zgodovinski spomenik, hkrati pa kot živ objekt središče družbenega in političnega življenja, je Grad Sevnica. Obiskovalcem gradu je na voljo prenovljen razstavno-promocijski prostor, turistično ponudbo so dopolnili novi izdelki. Koraki razvoja tečejo tudi na področju turizma za avtodome, urejenemu postajališču pod Gradom Sevnica se bo pridružilo postajališče pri Srednji šoli Sevnica in na Lisci.

Sevnica se je pridružila 12 destinacijam, ki so se prijavile na tretji nacionalni poziv Slovenske turistične organizacije za pospeševanje vpeljevanja trajnostnega poslovanja v turizmu, imenovanega Zelena shema slovenskega turizma – Slovenia Green. Z znakom se želi sevniška občina na slovenskem, evropskem in globalnem trgu še bolj utrditi kot okolju in družbi prijazna destinacija.

Trajno skrb za varno in urejeno okolje dokazujejo tudi priznanja in certifikati. Občina Sevnica je lani postala prejemnica naziva »najbolj varna občina«, kot tako pa jo je prepoznala neodvisna strokovna komisija ICS – Instituta za korporativne varnostne študije na podlagi dejavnosti, ki jih lokalno okolje udejanja na področjih obvladovanja varnostnih tveganj v sodobnem okolju.  Sevnica je prejela še priznanje »prostovoljstvu prijazno mesto« kot ena od 18 slovenskih občin, ki zgledno podpirajo prostovoljske organizacije.

Pričakovanja v letu 2018

Tudi v letu 2018 se zagotavlja stabilnost in zadostnost financiranja obveznih zakonskih nalog ter uresničevanje in nadgradnja programov neposrednih in posrednih proračunskih uporabnikov, med njimi krajevnih skupnosti, javnih zavodov in podjetjih, preko razpisov pa tudi številnih organizacij z vseh področjih družbenega in gospodarskega življenja.

Prihodki proračuna občine za leto 2018 so predvideni v višini 16,6 milijona evrov, od vseh planiranih prihodkov znašajo prihodki iz naslova povprečnine 11,5 milijona evrov.

Razvojna naravnanost je odraz vsakoletnih možnosti sofinanciranja lokalnih projektov s strani države in Evropske unije. V letu 2018 bodo v proračunu Občine Sevnica naložbeno politiko v veliki meri oblikovali evropski viri, ki jih je načrtovano pridobiti v višini dobrih 675 tisoč evrov. Na ravni virov s strani države se obeta povečanje investicijskih sredstev na podlagi Zakona o financiranju občin. Planirana je zadolžitev pri poslovni banki v višini 1,8 milijona evrov, kar bo poleg integralnih sredstev proračuna zagotovilo skupaj okrog 5,5 milijona investicijskih sredstev.

Med večje investicije se bodo v letu 2018 uvrstile številne naložbe v lokalno cestno infrastrukturo, urejanje kanalizacijskih in vodovodnih omrežij, opremljanje objektov vzgoje in izobraževanja, obnova sevniškega bazena, pričetek projekta izgradnje sevniškega stadiona z izvedbo stabilizacije terena, pa tudi razvoj Lisce.