Aktualno

16.02.2018

28. redna seja Občinskega sveta Občine Sevnica


Člani Občinskega sveta Občine Sevnica so se v sredo, 14. februarja, sestali na 28. redni seji (klik do povezave na celotno gradivo).

V prvem delu seje se je zvrstilo več predstavitev in seznanitev z delom, najprej s strani Martina Cerjaka, vodje Medobčinskega inšpektorata – Skupnega prekrškovnega organa občinskih uprav občin Bistrica ob Sotli, Brežice, Krško, Radeče in Sevnica, ki je podal letno poročilo o delu v letu 2017. Poleg predstavitve poudarkov dela inšpektorata, predvsem nadzora nad mirujočim prometom ter nad pravilnim odlaganjem odpadkov, je vodja inšpektorata podal tudi oceno izvajanja občinskega programa varnosti, katere ustreznost so člani sveta soglasno potrdili.

Občinski svet se je s strani direktorja mag. Vojka Sotoška in vodje tehničnega sektorja Aljoše Preskarja seznanil s pregledom aktivnosti javnega podjetja Infra d.o.o. pri zaključevanju projekta izgradnje verige hidroelektrarn na Spodnji Savi na območju občine Sevnica. Občinski svet od države zahteva čim prejšnjo izvedbo nekaterih še nedokončanih ureditev, ki izhajajo iz državnih prostorskih načrtov za izgradnjo hidroelektrarn na območju občine Sevnica, sklepov Vlade Republike Slovenije ter pristojnih ministrstev. Od pristojnih služb se zahteva izvedba zavez, ki izhajajo iz Zakona o pogojih koncesije za izkoriščanje energetskega potenciala Spodnje Save ter Koncesijske pogodbe za izkoriščanje energetskega potenciala Spodnje Save.

Miran Grubenšek, predsednik Nadzornega odbora Občine Sevnica kot najvišjega organa javne porabe, je člane sveta seznanil z letnim programom dela in nadzora za leto 2018 in poročilom o delu za obdobje prejšnjega leta. Po predstavitvi s strani Mitje Udovča, direktorja Javnega podjetja Komunala d.o.o. Sevnica, ki izvaja vse gospodarske javne službe za sevniško občino, so člani sveta sprejeli poslovni načrt podjetja, ki opredeljuje delo v letošnjem letu.

Občinska uprava je pripravila strokovne podlage in širšo predstavitev nadaljnjega razvoja Lisce Sevnica kot osrednje turistično-rekreacijske točke. Na podlagi vsebinske razprave občinski svet podpira prizadevanja občine za umestitev Centra šolskih in obšolskih dejavnosti na območju destinacije Lisca kot enega izmed domov v verigi Centra šolskih in obšolskih dejavnosti, katerega poslanstvo je pomoč šolam pri izvajanju programov šole v naravi, ki oblikujejo in spodbujajo zdrav način življenja in odgovoren odnos do naravnega okolja, vzgajajo za spoštovanje in sodelovanje, za sprejemanje drugačnosti in medsebojno strpnost. Ne glede na morebiten tovrsten razvoj se bo Lisca v prvi vrsti še naprej razvijala kot turistična in športno-rekreacijska destinacija.

V drugem delu seje so člani sveta obravnavali in sprejeli Odlok o rebalansu A proračunu Občine Sevnica za leto 2018, ki pomeni sprotno usklajevanje proračuna aktualnega leta s prihrankom občine in krajevnih skupnosti na podlagi obvladovanja stroškov iz lanskega leta ter napovedanega povišanja investicijskih prihodkov iz državnega proračuna.

S sprejetim Letnim programom športa v Občini Sevnica za leto 2018 in Odloka postopku in merilih za sofinanciranje letnega programa športa je omogočena objava javnega razpisa s tega področja, ki bo izvedena konec meseca februarja. Sprejeta sta bila tudi pravilnika o dodeljevanju proračunskih sredstev za pospeševanje razvoja gospodarstva in sofinanciranje turističnih prireditev; objava razpisov z obeh področij bo v začetku meseca marca. Ostali razpisi, med njimi s področij kulture, mladinskih dejavnosti ter zdravstvenega varstva in sociale, so odprti še do vključno 19. februarja. Javni razpis s področja kmetijstva pa je bil odprt do 12. februarja.