20.04.2018

Predvidena seja Občinskega sveta Občine Sevnica za sprejem Občinskega prostorskega načrta


Na 29. redni seji občinskega sveta dne 11. aprila je bilo pri točki »Seznanitev s predlogom Odloka o spremembah in dopolnitvah Odloka o Občinskem prostorskem načrtu Občine Sevnica 2 pred sprejemom v drugi obravnavi« izpostavljeno, da je na čas postopka vplivala predvsem dolgotrajnost izdaje prvih mnenj pristojnih nosilcev urejanja prostora in pridobivanje končnih drugih mnenj le-teh. Izpostavljeno je bilo, da bo sklicana izredna seja občinskega sveta z namenom čim prejšnjega sprejema usklajenega predloga prostorskega akta.

Zaključili smo usklajevanje za izdajo zadnjega preostalega drugega mnenja na Občinski prostorski načrt s strani Ministrstva za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano (MKGP). Na usklajevalnem sestanku, ki je potekal 18. aprila, smo uskladili zadnja vsebinska vprašanja in dileme ter terminske roke.

Glede na dogovore bo do 26. aprila izdelano mnenje MKGP in pripravljeno za podpis. Po pridobitvi končnega mnenja bo sklicana seja Odbora za okolje in prostor, nato pa bo v skladu z določili Poslovnika Občinskega sveta Občine Sevnica sklicana izredna seja občinskega sveta.

Predvidena izredna seja skladno s terminskim planom pridobitve končnega mnenja s strani MKGP ne bo izvedena 26. aprila 2018, kot je bilo sprva predvideno, temveč v sredo, 9. maja 2018, ob 15:30.

Stališče občinskega sveta je, da se takoj po sprejemu drugih sprememb in dopolnitev Občinskega prostorskega načrta Občine Sevnica prične postopek tretjih sprememb in dopolnitev. Na tak način se omogoča aktualno in sprotno usklajevanje dokumenta s potrebami prostora in občanov.