Aktualno

25.04.2018

Male čistilne naprave kot trajnostna rešitev na področju odvajanja in čiščenja odpadnih voda


Odvajanje in čiščenje odpadnih voda je ena najpomembnejših gospodarskih javnih služb varstva okolja. Občina Sevnica na tem področju sistematično dela na podlagi zastavljenih strateških ciljev za urejanje celotnega območja občine. Tudi letos je objavljen Javni razpis za sofinanciranje nakupa in vgradnje malih komunalnih čistilnih naprav ter izvedbo individualnih kanalizacijskih priključkov na javno kanalizacijo. Javni razpis je objavljen v Uradnem listu Republike Slovenije, na spletni strani in na oglasni deski Občine Sevnica.

Za reševanje odvajanja in čiščenja odpadnih voda osrednjega poselitvenega jedra občine z mestom Sevnica je bil ključen regijski pristop, saj se je Občina Sevnica že leta 1999 vključila v regijsko povezovanje in za gradnjo centralne čistilne naprave pridobila namenska sredstva iz Kohezijskega sklada. Za območja, kjer izgradnja javnih kanalizacijskih sistemov s pripadajočimi čistilnimi napravami ni predvidena, Občina Sevnica že od leta 2010 sofinancira vgradnje malih komunalnih čistilnih naprav. Občina Sevnica je bila ena od prvih občin v državi, ki je z lastnimi proračunskimi sredstvi uredila financiranje tudi zasebnih sistemov odvajanja in čiščenja odpadnih voda.

Od leta 2010 do danes je bila tako sofinancirana vgradnja 124 tipskih malih komunalnih čistilnih naprav iz proračuna občine in za to namenjenih skoraj 162 tisoč evrov. V letošnjem proračunu je za sofinanciranje na podlagi razpisa, odprtega do porabe sredstev, namenjenih 40 tisoč evrov. Sredstva za sofinanciranje teh ukrepov s področja varstva okolja so na voljo do porabe sredstev oziroma najkasneje do konca oktobra 2018. Zainteresirani lastniki stanovanjskih objektov informacije o javnem razpisu in obrazce za prijavo lahko pridobijo na spletni strani www.obcina-sevnica.si pod rubriko »Javni razpisi« ali na Oddelku za okolje in prostor (Breda Markošek, 07 81 61 219).

Namen sofinanciranja

Občina Sevnica želi s sofinanciranjem pomagati lastnikom obstoječih stanovanjskih objektov pri sanaciji neurejenih odtokov hišnih odpadnih voda v podtalje ter tako prispevati k varovanju okolja in vodnih virov. Sofinanciranje male komunalne čistilne naprave se odobri na podlagi popolne vloge za stanovanjske objekte na območjih, kjer po Operativnem programu odvajanja in čiščenja komunalne odpadne vode v Republiki Sloveniji za območje Občine Sevnica in občinski študiji odvajanja in čiščenja komunalnih odpadnih voda ni predvidena gradnja javne kanalizacije s skupno čistilno napravo. Sredstva za sofinanciranje se odobri tudi lastnikom stanovanjskih hiš, ki so obnovili kanalizacijski priključek ali se na novo priključili na javni kanalizacijski sistem.

Prijavijo se lahko lastniki obstoječih stanovanjskih hiš, ki so v preteklem ali tekočem letu nabavili in vgradili malo komunalno čistilno napravo ali izvedli kanalizacijski priključek skladno s soglasjem izvajalca javne službe, Javnega podjetja Komunala d.o.o. Sevnica, in za ta namen še niso pridobili javnih sredstev. Sofinanciranje se odobri tudi za gradnjo skupne male komunalne čistilne naprave, manjše od 50 PE, v kolikor se lastniki objektov v manjšem naselju ali zaselku med seboj sporazumno dogovorijo o sodelovanju.

Varovanje okolja je dolžnost vseh nas

Občina Sevnica je pripravila in Občinski svet Občine Sevnica leta 2015 sprejel Občinski program varstva okolja, kjer je eden ključnih ukrepov varstva voda in okolja tudi ureditev odpadnih voda. Na območju Občine Sevnica je ogromno vodih virov, ki so pomemben vir javne in lastne oskrbe s pitno vodo, kar je vidno tudi na podlagi zelo velikega števila izdanih vodnih dovoljenj na tem področju s strani Agencije Republike Slovenije za okolje. Neurejene odpadne vode pronicajo v podtalnico in nato v vodotoke in zajetja pitne vode, ki je tako onesnažena in ogroža naše zdravje. Zato je skrb za naše okolje in zdravo pitno vodo še toliko bolj pomembna.

Zakon o varstvu okolja in gradbeni predpisi določajo, da obstoječe pretočne greznice ne ustrezajo več, zato jih je potrebno nadomestiti z vgradnjo malih komunalnih čistilnih naprav, ki so ekonomsko cenejše in dolgoročno učinkovitejše kot gradnja novih nepretočnih greznic. Rok po državni uredbi je podaljšan do 31. 12. 2021. Zato že zdaj pozivamo lastnike objektov, da odgovorno pristopijo k sanaciji odpadnih voda in se čimprej odločijo za ta ukrep, ki bo v bodoče podvržen tudi državnim inšpekcijskim pregledom.

Močan pomen ozaveščanja

Občina Sevnica bo v prihodnjih letih ozaveščanju občanov glede ureditve odpadnih voda, varovanja okolja in vodnih virov namenila še več pozornosti z izvajanjem raznih aktivnosti, kot so predavanja, ankete, predstavitve sistemov čiščenja, spoznavanje dobrih praks in terenskih ogledov skupaj z izvajalcem javne službe, Javnim podjetjem Komunala d.o.o. Sevnica in drugimi. Vabimo vse občane in zainteresirane, da se pridružijo našim aktivnostim v skrbi za čisto okolje.