10.05.2018

Sprejet Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o Občinskem prostorskem načrtu Občine Sevnica 2


Po pridobljenem še zadnjem končnem mnenju k predlogu Odloka o spremembah in dopolnitvah Odloka o Občinskem prostorskem načrtu Občine Sevnica 2 (SD OPN 2) je bil ta krovni prostorski dokument na izredni seji Občinskega sveta Občine Sevnica 9. maja tudi sprejet. V veljavo bo skladno s prostorsko  zakonodajo stopil konec meseca maja, osmi dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.

Tekstualni del odloka s preglednico enot urejanja prostora je že na vpogled na spletni strani Občine Sevnica v obliki, kot ga je obravnaval in sprejel občinski svet (tekstualni del in preglednica enot urejanja prostora). Ko pa bo prostorski akt stopil v veljavo, bo skupaj z grafičnim delom odloka objavljen na spletnem portalu Občine Sevnica in na portalu Prostorsko informacijskega sistema občin (PISO).

Ker gre za aktiven dokument, nujen sprotnemu prilagajanju potrebam prostora, gospodarstva in občanov, je stališče občinskega sveta, da se po sprejemu drugih sprememb in dopolnitev Občinskega prostorskega načrta Občine Sevnica prične postopek tretjih sprememb in dopolnitev.V ta namen bo do konca maja 2018 sprejet in v Uradnem glasilu Republike Slovenije objavljen sklep župana o pričetku tretjega postopka sprememb in dopolnitev.

Vsi postopki za pridobitev gradbenega dovoljenja, pričeti z oddajo vloge na Upravno enoto Sevnica pred uveljavitvijo SD OPN 2, bodo dokončani po veljavnem prostorskem aktu. S pričetkom veljave in uporabe SD OPN 2 pa bo možno pridobiti gradbena dovoljenja na podlagi veljavnih določb SD OPN 2.