14.06.2018

Poziv k oddaji razvojnih pobud s področja urejanja prostora za pripravo tretjih sprememb in dopolnitev OPN Občine Sevnica


Občina Sevnica poziva k oddaji razvojnih pobud s področja urejanja prostora za pripravo tretjih sprememb in dopolnitev Občinskega prostorskega načrta Občine Sevnica (SD OPN 3).

Vse zainteresirane poslovne subjekte in širšo javnost pozivamo, da svoje razvojne pobude s področja urejanja prostora ter potrebe po spremembi namenske rabe zemljišč (sprememba namenske rabe zemljišča med drugim pomeni spremembo iz kmetijskih in gozdnih zemljišč v stavbna zemljišča in obratno, ter spremembe v ali iz druge rabe),

posredujejo Občini Sevnica najkasneje do 15. julija 2018.

Za bodočo razvojno usmeritev občine so najpomembnejša mnenja, potrebe in predlogi občanov, ki jim želimo aktivno slediti. Zato bomo vsa prejeta mnenja, predloge in pobude podrobno proučili ter ovrednotili v skladu z veljavno prostorsko zakonodajo. Informacijo o tem, ali prejeta pobuda izpolnjuje merila in kriterije za nadaljnjo obravnavo, boste dobili na Oddelku za okolje in prostor Občine Sevnica, po izboru izdelovalca SD OPN 3, ki bo prejete pobude strokovno ovrednotil.

Vse prejete pobude, ki smo jih na Občini Sevnica že prejeli in evidentirali, čakajo na vključitev v nov postopek sprememb in dopolnitev, zato ni potrebno podajati nove pobude. Lahko pa preverite ustreznost podanih pobud in jih po potrebi dopolnite. Če pobude še niste podali, imate sedaj priložnost podati novo pobudo. Prav tako pozivamo tiste pobudnike, katerih pobude so bile v prejšnjem postopku sprememb in dopolnitev občinskega prostorskega načrta Občine Sevnica zavrnjene s strani nosilcev urejanja prostora, da ponovno oddajo svoje pobude.

Pobude lahko posredujete v pisni obliki na naslov Občine Sevnica (Glavni trg 19a, 8290 Sevnica), lahko jo oddate v sprejemni pisarni Občine ali skenirano po elektronski pošti na naslov obcina.sevnica@siol.net.

Za enotno evidentiranje in obravnavo pobud je Občina pripravila obrazec za oddajo pobud, ki ga lahko dobite tudi v sprejemni pisarni Občine Sevnica oziroma na Oddelku za okolje in prostor. Pobuda naj vsebuje tudi grafični prikaz območja predlaganih sprememb.