06.08.2018

Sevniško staro mestno jedro: priprava konservatorskega načrta za prenovo


Občina Sevnica je v postopku priprave Občinskega podrobnega prostorskega načrta za prenovo dela starega mestnega jedra Sevnice.

Ker je celotno staro mestno jedro Sevnice varovano kot kulturni spomenik, je potrebno za njegovo prenovo izdelati konservatorski načrt za prenovo. Zavod za varstvo kulturne dediščine Slovenije je že izdelal Strokovne podlage varstva kulturne dediščine za izdelavo konservatorskega načrta za prenovo. Kot določa pravilnik o izdelavi konservatorskega načrta, mora le-ta vključevati študijo funkcionalnih, tehničnih, prostorsko-oblikovalskih, gospodarskih, bivalnih, družbenih, kulturnih in ekoloških razmer na območju dediščine, vključno z analizo prebivalstvenih gibanj in študijo prometa.

Z namenom, da občina čim prej prične z izborom izvajalca Konservatorskega načrta za prenovo starega mestnega jedra Sevnice in nadaljnjo izdelavo akta, je prejšnji teden potekal usklajevalni sestanek z vodstvom Zavoda za varstvo kulturne dediščine Slovenije. Na srečanju, ki so se ga poleg vodstva zavoda udeležili tudi najvišji predstavniki Službe za kulturno dediščino pri Ministrstvu za kulturo in sodelavci zavoda iz celjske območne enote, je bila izpostavljena problematika prostora, ki jo vsakodnevno zaznavajo tako občina kot tudi prebivalci starega mestnega jedra. Po pregledu in predstavitvi problematike je bil opravljen tudi ogled mestnega jedra. Ob ogledu so bile posamezne točke, potrebne določenih posegov, sprememb in prenove ter predlogi rešitev tudi dejansko prikazani in utemeljeni.

Ob zaključku srečanja je bilo s strani pristojnih podano zagotovilo, da bodo v vseh nadaljnjih postopkih pristojne službe zavoda aktivno sodelovale v vseh fazah izdelave konservatorskega načrta za prenovo s ciljem, da Občina Sevnica pridobi končni dokument, ki bo omogočil nemoteno izdelavo nadaljnje prostorske in projektne dokumentacije za načrtovane posege v prostor na območju starega mestnega jedra Sevnice.