10.08.2018

Javna razgrnitev in obravnava dopolnjenega osnutka občinskega podrobnega prostorskega načrta za novo stanovanjsko sosesko na Studencu


Od 13. avgusta do 11. septembra 2018 bo potekala javna razgrnitev dopolnjenega osnutka občinskega podrobnega prostorskega načrta za sanacijo in preobrazbo naselja Studenec – vzhod (OPPN).

Občina Sevnica je s sprejemom in uveljavitvijo Občinskega prostorskega načrta v letu 2012 na jugovzhodnem delu naselja Studenec, v smeri proti Kranjcam in Kovačnici, pridobila okrog 1,9 hektarja novih stavbnih zemljišč, ki so namenjena širitvi naselja z novo stanovanjsko pozidavo.

Z OPPN je načrtovana gradnja devetih stanovanjskih stavb in ureditev dodatnih parkirnih površin v neposredni bližini šole, kar bo po ureditvi razbremenilo težave s parkiranjem v osrednjem delu naselja. Za ureditev parkirišča je Občina Sevnica odkupila potrebno zemljišče. Načrtovana je tudi razširitev dostopne ceste s priključkom na lokalno cesto, skupaj z ureditvijo pločnika in javne razsvetljave ter vse potrebne komunalne in energetske infrastrukture.

S strani Občine Sevnica in v sodelovanju s Krajevno skupnostjo Studenec so bile v zadnjem času izvedene pomembne posodobitve prometne in komunalne infrastrukture v tem kraju. Z energetsko obnovo in dozidavo podružnične šole, kjer je tudi vrtec, so posamezni lastniki stavbnih zemljišč v območju OPPN v neposredni bližini šole izrazili interes za izvedbo postopka priprave in sprejema prostorskega akta. Z vsemi navedenimi pridobitvami se interes za gradnjo novih stanovanjskih stavb na Studencu povečuje.

OPPN bo določil pogoje in merila za izdelavo projektov za ureditev potrebne infrastrukture in pridobitev gradbenih dovoljenj za gradnjo. Javna razgrnitev bo od 13. avgusta do 11. septembra 2018 v prostorih Občine Sevnica in na občinskem spletnem portalu www.obcina-sevnica.si. Javna obravnava, na kateri bodo predstavljeni načrtovani posegi v prostor, pa bo 29. avgusta 2018 ob 18. uri v dvorani gasilskega doma na Studencu.

V času javne razgrnitve in javne obravnave dopolnjenega osnutka prostorskega akta lahko k razgrnjenem gradivu svoje pripombe in predloge podajo vsi zainteresirani organi, organizacije in posamezniki. Pripombe in predlogi se lahko podajo pisno ali v ustni obliki na javni obravnavi ali z vpisom v knjigo pripomb in predlogov na mestu javne razgrnitve. Rok za oddajo pripomb in predlogov poteče zadnji dan javne razgrnitve.