25.07.2011

Ločeno zbiranje komunalnih odpadkov v občini Sevnica


 

Občina Sevnica je pretežno podeželskega tipa in obsega 272 km2 površine. 17500 prebivalcev v 6200 gospodinjstvih na področju komunalnih storitev oskrbuje Javno podjetje Komunala d.o.o. Sevnica.

Ločeno zbiranje embalaže, stekla in papirja se je pričelo v letu 2004 s prvimi urejenimi malimi zbiralnicami. Trenutno število t.i. ekoloških otokov je 90, kar predstavlja 1 ekološki otok/194 prebivalcev, ločeno zbiranje je urejeno tudi v javnih zavodih v občini. Od leta 2004 obratuje tudi Zbirni center za odpadke, kjer lahko občani vse dni v tednu brezplačno oddajajo komunalne odpadke. V letu 2005 je Komunala pričela z ločenim zbiranjem in odvažanjem tudi bioloških odpadkov iz individualnih hiš mesta Sevnica iz 485 posod.

V letošnjem juniju je, skladno z Uredbo o ravnanju z biološko razgradljivimi kuhinjskimi odpadki in zelenim vrtnim odpadom, Občina Sevnica zagotovila 700 brezplačnih namenskih posod vsem gospodinjstvom po strnjenih naseljih, kjer je slabša možnost kompostiranja tovrstnih odpadkov. To so naselja: Boštanj (310 prebivalcev), Dolenji Boštanj (653 prebivalcev), Radna (73 prebivalcev), Log (309 preb.), Blanca (288 preb.), Krmelj (720 preb.), Loka (295 preb.), Račica (210 preb.), Orehovo (243 preb.). Ločeno zbiranje je urejeno tudi v vseh blokovskih naseljih. Uporabniki so ob uvedbi ločenega zbiranja prejeli na dom tudi zloženko z vsemi navodili za pravilno ločevanje odpadkov.

Ostala območja občine so podeželskega in razpršenega tipa poselitve, zato je Komunala Sevnica uporabnike, po določilih Uredbe, s posebnim letakom prednostno spodbudila in pozvala h kompostiranju bioloških odpadkov. Zagotavljanje prevzema s strani javnega podjetja bi bilo neracionalno, kajti odpadki rastlinskega izvora naj se kompostirajo na kraju nastanka, torej na kmetijskih zemljiščih in vrtovih.

Navodila za pravilno ravnanje z odpadki se redno objavljajo na zadnji strani položnice za komunalne storitve ter na spletnih straneh komunalnega podjetja.

Vsi ločeno zbrani odpadki se predajo ustreznim pooblaščenim prevzemnikom skladno z veljavno zakonodajo.

Cena ravnanja z odpadki ostaja nespremenjena za vsa gospodinjstva.

Pripravila: Mojca Jazbinšek

Ločeno zbiranje odpadkov pri stanovanjskih hišah

 

Odjemno mesto za  ločeno zbiranje odpadkov pri večstanovanjskih objektih