Področja dela občinske uprave

 

Predstojnik občinske uprave je župan, neposredno pa jo vodi direktor občinske uprave.

Občinska uprava je organizirana kot enoten organ, ki ima notranje organizacijske enote:

 • oddelek za družbene dejavnosti,
 • oddelek za finance,
 • oddelek za gospodarske dejavnosti;
 • oddelek za okolje in prostor, v katerem je organiziran režijski obrat stavbnih zemljišč,
 • splošna služba.

Organigram Občinske uprave

Neposredno pri županu pa deluje kabinet župana.

Dejavnosti občinske uprave:

 • v okviru pravic in dolžnosti občine opravlja upravne, strokovne in druge naloge na delovnih področjih, določenih z zakonom in Odlokom o organizaciji in delovnem področju Občinske uprave občine Sevnica;
 • svoje delo opravlja samostojno v okviru in na podlagi ustave, zakonov, podzakonskih aktov in občinskih predpisov;
 • zadeve iz lastne pristojnosti in iz prenesene državne pristojnosti opravlja pod pogoji in na način, ki je določen z zakonom, statutom občine in s tem odlokom;
 • glede izvrševanja odločitev občinskega sveta je odgovorna občinskemu svetu, v zadevah, ki jih nanjo prenese država, pa tudi pristojnemu ministrstvu;
 • v okviru pravic in dolžnosti občine izvaja zakone, odloke ter druge splošne in posamične akte;
 • odloča s posamičnimi akti o upravnih stvareh iz lastne pristojnosti in iz prenesene državne pristojnosti;
 • pripravlja predloge splošnih in posamičnih aktov občine;
 • spremlja stanje in daje pobude za reševanje vprašanj na področjih, za katera je ustanovljena ter odgovarja za stanje na teh področjih;
 • opravlja druga strokovna in administrativna dela za občinski svet, župana, nadzorni odbor, komisije in odbore občinskega sveta ter druga delovna telesa.
 • v zadevah lokalnega pomena sodeluje s krajevnimi skupnostmi, javnimi zavodi, gospodarskimi javnimi službami in drugimi organizacijami;
 • zagotavlja uresničevanje pravic, potreb in interesov občanov v čim krajšem času.

KABINET ŽUPANA

Kabinet župana opravlja organizacijska in administrativno-tehnična opravila za potrebe župana, podžupanov in direktorja občinske uprave. Nadzira in revidira uporabo javnih finančnih sredstev neposrednih in posrednih proračunskih uporabnikov ter drugih subjektov, za katere je nadzor oziroma revidiranje možno na podlagi veljavnih predpisov ali pogodbe.

Kabinet načrtuje in spremlja prihodke in porabo sredstev občinskega proračuna v okviru delovnega področja ter načrtuje in organizira informiranje javnosti.

Kabinet organizira in skrbi za izvajanje opravil v zvezi s poslovnimi dogodki občine ter organizira in izvaja protokolarne zadeve.

 

DIREKTOR OBČINSKE UPRAVE

Direktor občinske uprave:

 • neposredno vodi občinsko upravo;
 • izdaja odločbe v upravnem postopku na 1. stopnji;
 • skrbi za zakonito, učinkovito in smotrno opravljanje nalog občinske uprave;
 • opravlja najzahtevnejše naloge občinske uprave in vodi ter sodeluje v najzahtevnejših projektnih skupinah v občini;
 • organizira in koordinira delo delavcev v občinski upravi in jim nudi strokovno pomoč;
 • razporeja delo med delavci v občinski upravi;
 • skrbi za delovno disciplino.
 • skrbi in je odgovoren za dosledno izvajanje zakona o splošnem upravnem postopku in drugih predpisov o upravnem postopku;
 • zagotavlja vodenje evidence o upravnih stvareh v skladu s predpisi.

 

SPLOŠNA SLUŽBA

Seznam zaposlenih v Splošni službi

Dejavnosti Splošne službe :

 • organizira občinsko upravo;
 • pridobiva sredstva za delovanje in razvoj občine;
 • upravlja občinsko premoženje;
 • opravlja upravno nadzorstvo;
 • pripravlja splošne akte;
 • sklepa pogodbe o odtujitvi premičnin in nepremičnin, o koncesijah in drugih razmerjih;
 • skrbi za izvedbo lokalnih volitev in volitev predstavnikov lokalnih interesov v državni svet;
 • ustvarja pogoje za delo političnih strank;
 • sodeluje z odborom za priznanja in z odborom za vloge in pritožbe;
 • opravlja strokovne, organizacijske in administrativne naloge za občinski svet, nadzorni odbor, občinske komisije in odbore;
 • opravlja tehnične in druge naloge za delovanje uprave;
 • fotokopira in razmnožuje za potrebe občanov;
 • skrbi za zavarovanje in vzdrževanje premičnega in nepremičnega premoženja občine;
 • vodi razgovore s krajevnimi skupnostmi, javnimi zavodi, gospodarskimi javnimi službami, podjetji in drugimi organizacijami;
 • pripravlja osnove in strokovne podlage ter dokumente za investicije in razvoj ter skrbi za prijavo na natečaje za skladnejši regionalni razvoj;
 • povezuje, zbira, analizira podatke vseh oddelkov občinske uprave v zvezi z investicijami in razvojem;
 • spremlja uradne objave, razpise in natečaje za pridobitev sredstev za delovanje in razvoj občine;
 • planira in nadzira porabo proračunskih sredstev, potrebnih za izvajanje nalog službe;
 • opravlja druge zadeve strokovnega in organizacijskega značaja, pomembne za občinske uprave;
 • nudi pravno pomoč krajevnim skupnostim pri njihovem delovanju
 • ter opravlja naloge s področij glavne pisarne.

 

ODDELEK ZA DRUŽBENE DEJAVNOSTI

Seznam zaposlenih v Oddelku za družbene dejavnosti

Oddelek za družbene dejavnosti pripravlja in uresničuje akte občine v zvezi z ustanavljanjem javnih zavodov na področju zdravstva, šolstva, otroškega varstva, kulture, športa in socialnega skrbstva; programe razvoja otroškega varstva, varstva predšolskih otrok, osnovnega šolstva, kulture, zdravstva, športa in socialnega skrbstva.

Oddelek materialno skrbi za vzgojno-varstvene ustanove ter krije materialne stroške za osnovno šolstvo. Organizira mreže zdravstvene službe na primarni ravni, lekarniške dejavnosti, mrliške ogledne službe, ter v skladu z zakoni podeljuje koncesije.

Občanom svetuje glede osebne pomoči, pomoči družinam na domu, subvencioniranja najemnin. Skrbi in nadzoruje vzdrževanje objektov in osnovnih sredstev vseh družbenih dejavnosti neposredno s strani občine ali prek javnih zavodov na tem področju.

Oddelek pospešuje in financira kulturne dejavnosti in ustanove ter skrbi za programsko usklajevanje in financiranje varovanja naravne in kulturne dediščine. Poleg tega pospešuje tudi šport in rekreacijo ter ustvarja pogoje za delovanje institucij civilne družbe.

Skrbi za kadrovske zadeve za občinsko upravo ter skrbi za informacijsko dejavnost.

Oddelek sodeluje z odborom za zdravstveno varstvo in socialo, z odborom za otroško varstvo in šolstvo, z odborom za kulturo in z odborom za šport.

Oddelek pripravlja predpise iz svojega delovnega področja; spremlja uradne objave, razpisov in natečajev za pridobitev sredstev s področja družbenih dejavnosti; planira in nadzoruje porabo sredstev proračuna, potrebnih za izvajanje nalog družbenih dejavnosti, ter opravlja druge naloge s področja družbenih dejavnosti, ki sodijo v pristojnost občinske uprave.

 

ODDELEK ZA FINANCE

Seznam zaposlenih v Oddelku za finance

Dejavnosti Oddelka za finance:

 • Oddelek za finance pripravlja in razlaga občinski proračun in zaključni račun.
 • Oddelek skrbi za finančno in blagajniško poslovanje ter skrbi za računovodstvo in knjigovodstvo.
 • Oddelek vodi tudi knjigovodstvo za krajevne skupnosti ter sodeluje z odborom za finance in proračun in z nadzornim odborom.

ODDELEK ZA OKOLJE IN PROSTOR

Seznam zaposlenih v Oddelku za okolje in prostor

Znotraj oddelka za okolje in prostor deluje tudi režijski obrat stavbnih zemljišč.

Oddelek za okolje in prostor skrbi za razvoj in delovanje lokalnih javnih služb; oskrba s pitno vodo, oskrba s plinom, odvajanje in čiščenje odpadnih in padavinskih voda, odlaganje ostankov komunalnih odpadkov, javna snaga in čiščenje javnih površin, urejanje javnih poti in poti za pešce, urejanje javnega prevoza, urejanje javnih parkirišč, urejanje trgov in ulic, dimnikarska služba, pokopališka in pogrebna služba. Skrbi za gradnjo, vzdrževanje in urejanje lokalnih javnih cest ter rekreacijskih in drugih javnih površin.

Oddelek pripravlja strokovne podlage za organizirano stanovanjsko gradnjo in reševanje stanovanjskih problemov, zlasti socialnih kategorij, ter s tem v zvezi skrbi za pripravo, komunalno urejanje in oddajo stavbnih zemljišč. Ureja splošne stanovanjske zadeve in upravlja s stanovanjskim skladom.

Pripravlja strokovne podlage in organizira sprejemanje prostorskega plana občine in prostorskih izvedbenih aktov; pripravlja in izvaja ukrepe s področja varstva okolja oziroma ekologije iz pristojnosti občine ter podeljuje koncesije v skladu z zakoni.

Oddelek skrbi za vzdrževanje, popravila in obnovo nepremičnega premoženja občine ter za izvedbo javnih prireditev. Organizira komunalno-redarsko službo in skrbi za javni red in mir v občini. Ugotavlja javni interes za pridobitev zemljišč za potrebe občine in sodeluje z odborom za varstvo in urejanje okolja, z odborom za komunalno dejavnost in infrastrukturo, odborom za vodooskrbo in kanalizacijo ter z odborom za preventivo in vzgojo v cestnem prometu.

Oddelek določa prekrške in denarne kazni za prekrške, s katerim se kršijo predpisi občine. Planira in nadzoruje porabo proračunskih sredstev, potrebnih za izvajanje nalog občine. Pripravlja predpise iz svojega delovnega področja ter spremlja uradne objave, razpisov, natečajev za pridobitev sredstev za delovanje in razvoj občine.

Poleg tega oddelek:

 • gospodari s stavbnimi zemljišči v skladu z zakonom o stavbnih zemljiščih;
 • vodi evidenco stavbnih zemljišč;
 • vodi evidenco zavezancev plačila nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča;
 • obračunava višino nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča in izvaja nadzor nad plačili;
 • obračunava višino komunalnega prispevka, izdaja ustrezne odločbe, vodi evidenco o izdanih odločbah in plačilih komunalnega prispevka;
 • obračunava in vodi evidenco komunalnih taks ter izdaja ustrezne odločbe;
 • pripravlja in vodi investicije ter upravlja in gospodari z infrastrukturnimi objekti, napravami ipd.;
 • vodi kataster infrastrukturnih objektov gospodarskih javnih služb;
 • vodi evidenco poslovnih prostorov, izvaja operativne naloge v zvezi z oddajo poslovnih prostorov v najem, vodi evidenco plačanih najemnin;
 • sodeluje pri izdelovanju investicijskih programov urejanja stavbnih zemljišč za posamezna območja;
 • skrbi za izvajanje investicijskih programov urejanja stavbnih zemljišč ter odloča o oddaji investicijskih del izvajalcem;
 • izdaja potrdila, da na zemljišču, ki je predmet pogodbe, ne obstaja predkupna pravica;
 • uveljavlja predkupno pravico občine.

Oddelek skrbi tudi za požarno varnost ter organizira pomoč in reševanje za primere elementarnih in drugih nesreč. Opravlja druge naloge iz občinske pristojnosti na področju okolja in prostora ter opravlja druge naloge, ki jih določa zakon in predpisi občine.

 

ODDELEK ZA GOSPODARSKE DEJAVNOSTI

Seznam zaposlenih v Oddelku za gospodarstvo

Oddelek za gospodarske dejavnosti zagotavlja pogoje za razvoj gospodarstva; pospeševanje malega gospodarstva, trgovinske dejavnosti, gostinstva, turizma in drugih gospodarskih dejavnosti; ter zagotavlja pogoje za razvoj in pospeševanje kmetijstva, skrbi za gospodarno rabo občinskih kmetijskih zemljišč, promet s kmetijskimi zemljišči, agromelioracijski ukrepi na področju kmetijskih zemljišč, pašni red čebelarstva.

Oddelek načrtuje razvoj občine in spremlja gospodarska gibanja. Skrbi za analitično in statistično dejavnost ter podeljuje koncesije v skladu z zakoni. Poleg tega predpisuje lokalne davke ter določa prekrške in denarne kazni za prekrške, s katerimi se kršijo predpisi občine.

Oddelek pripravlja predpise iz svojega delovnega področja ter spremlja uradne objave, razpisov in natečajev za pridobitev sredstev s področja gospodarstva. Sodeluje z odborom za malo gospodarstvo in z odborom za kmetijstvo ter planira in nadzira porabo sredstev proračuna, potrebnih za izvajanje nalog oddelka. Poleg tega pa oddelek opravlja tudi druge naloge iz občinske pristojnosti na področju gospodarske dejavnosti.