Sekundarna kanalizacija v Sevnici in Boštanju

 

http://www.mgrt.gov.si
http://www.eu-skladi.si

Operacijo delno financira Evropska unija, in sicer iz Evropskega sklada za regionalni razvoj. Operacija se izvaja v okviru Operativnega programa krepitve regionalnih razvojnih potencialov za obdobje 2007-2013, razvojne prioritete »Razvoj regij«, prednostne usmeritve »Regionalni razvojni programi«.


Občina Sevnica želi z investicijo rešiti probleme odvodnjavanja in čiščenja odpadnih voda na posameznih območjih Sevnice in Boštanja. Poleg ustrezne tehnologije čiščenja je za učinkovito čiščenje komunalne odpadne vode na čistilni napravi pogoj kakovostno sekundarno kanalizacijsko omrežje, ki bo odpadno vodo odvedlo na čistilno napravo.  Predmet investicije je operacija v javno infrastrukturo, ki je v javnem interesu. Z investicijo bo rekonstruiranih 3.070 m mešanih kanalizacijskih vodov  in izgrajenih 3.426 m fekalnih kanalizacijskih vodov ter 1.779 m meteornih kanalizacijskih vodov.


Ocenjena vrednost projekta (brez ddv): 1.791.666,67 €
Višina sofinancerskih sredstev Evropske unije,
Evropskega sklada za regionalni razvoj: 1.492.174 €
Začetek operacije: 26.01.2012
Zaključek operacije: 30.09.2012

Kontaktna oseba:
Jurij Kuhar

tel.: 07-81-61-208,
GSM:051/306-288