Posnetek 1. redne (konstitutivne) seje občinskega sveta 5.12.2018

I. KONSTITUIRANJE OBČINSKEGA SVETA:


1.    Ugotovitev števila navzočih novoizvoljenih članov sveta
2.    Poročila občinske volitve komisije o izidu volitev v občinski svet, volitev župana in volitev članov svetov krajevnih skupnosti
3.    Imenovanje mandatne komisije za pregled prispelih pritožb in pripravo predloga potrditve mandatov članov sveta in ugotovitve izvolitve župana
4.    Poročilo mandatne komisije in potrditev mandatov članov sveta
5.    Poročilo mandatne komisije in ugotovitev izvolitve župana
6.    Imenovanje komisije za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja
7.    Predlog ugotovitvenega sklepa o prenehanju mandata člana občinskega sveta zaradi nezdružljivosti funkcije člana občinskega sveta s funkcijo župana
8.    Nagovor novoizvoljenega župana Občine Sevnica


II. PREDLOG DNEVNEGA REDA:


9.    Potrditev dnevnega reda seje
10.    Seznanitev s Sklepom o začasnem financiranju Občine Sevnica v obdobju januar – marec 2019
11.    Seznanitev s Sklepom o vrednosti točke za določitev nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča za leto 2019
12.    Predlog Sklepa o vrednosti točke za ugotovitev vrednosti stavb, delov stavb, stanovanj in garaž ter prostorov za počitek oziroma rekreacijo na območju Občine Sevnica za leto 2019
13.    Predlog Sklepa o primerljivi gradbeni ceni stanovanj in vrednosti stavbnega zemljišča v Občini Sevnica za leto 2019
14.    Razno