Posnetek 12. redne seje občinskega sveta 18.12.2019

 

1.    Ugotovitev sklepčnosti in potrditev dnevnega reda 12. redne seje

2.    Pregled in potrditev zapisnika in sklepov 11. redne seje občinskega sveta z dne 20.11.2019

3.    Predlog Odloka o ustanovitvi javnega zavoda Posavski muzej Brežice – 2. obravnava


4.    Predlog Strateškega načrta Knjižnice Sevnica za obdobje 2020 – 2024

5.    Predstavitev projekta Premostitveni objekt čez Savo in glavno železniško progo Zidani Most – Dobova na Logu


6.    Poslovni in finančni načrt Javnega podjetja Plinovod d.o.o. Sevnica za drugo polovico leta 2019

7.    Predlog Odloka o spremembah in dopolnitvah Odloka o ustanovitvi javnega zavoda Lekarna Sevnica – skrajšani postopek

8.    Predlog Odloka o proračunu Občine Sevnica za leto 2020 – prva obravnava

9.    Seznanitev s Sklepom o začasnem financiranju Občine Sevnica v obdobju januar – marec 2020


10.    Predlog Letnega programa športa v Občini Sevnica za leto 2020

11.    Predlog Letnega programa kulture v Občini Sevnica za leto 2020

12.    Seznanitev s Sklepom o vrednosti točke za določitev nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča v Občini Sevnica za leto 2020


13.    Predlog Sklepa o vrednosti točke za ugotovitev vrednosti stavb, delov stavb, stanovanj in garaž ter prostorov za počitek oziroma rekreacijo na območju Občine Sevnica za leto 2020


14.    Predlog Sklepa o primerljivi gradbeni ceni stanovanj in vrednosti stavbnega zemljišča v Občini Sevnica za leto 2020

15.    Informacija o aktivnostih in ukrepih na projektu Stadion Sevnica


16.    Predlog Odloka o spremembi meje občin Sevnica in Laško - skrajšani postopek


17.    Predlog mnenja lokalne skupnosti o kandidatki za ravnateljico Osnovne šole Milana Majcna Šentjanž


18.    Odgovori na vprašanja in pobude članov občinskega sveta

19.    Vprašanja in pobude članov občinskega sveta

20.    Razno