Posnetek 14. redne seje občinskega sveta 4.3.2020

 

1.    Ugotovitev sklepčnosti in potrditev dnevnega reda 14. redne seje

2.    Pregled in potrditev zapisnika in sklepov 13. redne seje občinskega sveta z dne 29.1.2020

3.    Letno poročilo o delu Medobčinskega inšpektorata – Skupnega prekrškovnega organa občinskih uprav Bistrica ob Sotli, Brežice, Krško, Radeče in Sevnica za leto 2019

4.    Ocena izvajanja občinskega programa varnosti Občine Sevnica za leto 2019


5.    Predstavitev Integrirane dolgotrajne oskrbe v občini Sevnica

6.    Poslovni in finančni načrt Javnega podjetja Plinovod d.o.o. Sevnica za prvo polovico leta 2020

7.    Predlog Sklepa o lokacijski preveritvi za določitev obsega stavbnega zemljišča pri posamični poselitvi na delu EUP  L28.od   – skrajšani postopek

8.    Poročilo o delu Nadzornega odbora Občine Sevnica za leto 2019

9.    Letni program dela in finančni načrt Nadzornega odbora Občine Sevnica za leto 2020

10.    Predlog sklepa o imenovanju predstavnikov ustanoviteljice Občine Sevnica v svet javnega vzgojno-izobraževalnega zavoda Glasbena šola Sevnica

11.    Predlog sklepa o imenovanju predstavnikov ustanoviteljice Občine Sevnica v svet javnega lekarniškega zavoda Lekarna Sevnica

12.    Predlog sklepa o imenovanju predstavnika pacientov v svet javnega lekarniškega zavoda Lekarna Sevnica

13.    Ukinitev statusa javnega dobra in predlog razpolaganja z nepremičnim premoženjem Občine Sevnica


14.    Poročilo o prihodkih iz naslova omejitve dedovanja v letu 2019

15.    Odgovori na vprašanja in pobude članov občinskega sveta

16.    Vprašanja in pobude članov občinskega sveta

17.    Razno