Posnetek 15. redne seje občinskega sveta 13.5.2020

 

1.    Ugotovitev sklepčnosti in potrditev dnevnega reda 15. redne seje

2.    Pregled in potrditev zapisnika in sklepov 14. redne seje občinskega sveta z dne 4.3.2020

3.    Poročilo o delu Regionalne razvojne agencije Posavje za leto 2019


4.    Poročilo o izvajanju socialno varstvene storitve Pomoč družini na domu za leto 2019

5.    Predlog sklepa o soglasju k določitvi cene socialno varstvene storitve Pomoč družini na domu in o določitvi subvencioniranja cene navedene storitve

6.    Poročilo o delu JZ KŠTM Sevnica za leto 2019


7.    Revidirano letno poročilo Javnega podjetja Komunala d.o.o. Sevnica za leto 2019


8.    Poslovni načrt Javnega podjetja Komunala d.o.o. Sevnica za leto 2020


9.    Poslovno in finančno poročilo Javnega podjetja Plinovod d.o.o. Sevnica za leto 2019

10.    Predlog Odloka o spremembi Odloka o gospodarskih javnih službah v občini Sevnica


11.    Predlog Odloka o spremembah in dopolnitvah Odloka o ustanovitvi Javnega podjetja Komunala d.o.o. Sevnica

12.    Predlog Odloka o spremembi Odloka o ustanovitvi Javnega podjetja Plinovod d.o.o. Sevnica

13.    Zaključni račun proračuna Občine Sevnica za leto 2019

14.    Seznanitev z uvedbo participativnega proračuna za leto 2021

15.    Soglasje k Statutu javnega lekarniškega zavoda Lekarna Sevnica

16.    Predlog sklepa o imenovanju predstavnikov ustanoviteljice Občine Sevnica v svet javnega zavoda Vrtec Ciciban Sevnica

17.    Predlog sklepa o imenovanju kandidata za predstavnika javnosti za območje Občine Sevnica v senatih za reševanje pritožb zoper delo policistov

18.    Predlog sklepa o predlogu kandidatov za imenovanje članov sveta Območne izpostave Javnega sklada Republike Slovenije za kulturne dejavnosti Sevnica


19.    Dopolnitev št. 1 Načrta ravnanja z nepremičnim premoženjem Občine Sevnica za leto 2020

20.    Vzpostavitev statusa grajenega javnega dobra lokalnega pomena ter ukinitev statusa javnega dobra in predlog razpolaganja z nepremičnim premoženjem Občine Sevnica

21.    Odgovori na vprašanja in pobude članov občinskega sveta

22.    Vprašanja in pobude članov občinskega sveta

23.    Razno