Posnetek 16. redne seje občinskega sveta 24.6.2020


1.    Ugotovitev sklepčnosti in potrditev dnevnega reda 16. redne seje


2.    Pregled in potrditev zapisnika in sklepov 15. redne seje občinskega sveta z dne 13.5.2020


3.    Varnostne razmere na območju občine Sevnica – pregled stanja za leto 2019


4.    Predstavitev študije hrupa s predlogom protihrupnih ukrepov ob glavni železniški progi št. 10 na območju občine Sevnica


5.    Predlog dopolnitve soglasja občinskega sveta Občine Sevnica k novelaciji št. 2 Programa izvedbe objektov vodne, državne in lokalne infrastrukture za HE Arto – Blanca in k novelaciji št. 2 Programa izvedbe objektov vodne, državne in lokalne infrastrukture HE Krško


6.    Predlog Odloka o spremembah in dopolnitvah Odloka o ustanovitvi javnega zavoda Knjižnica Sevnica – skrajšani postopek


7.    Potrditev elaboratov o oblikovanju cen izvajanja storitev javne službe v Občini Sevnica za:
-    oskrbo s pitno vodo
-    odvajanje komunalne in padavinske odpadne vode
-    čiščenje komunalne odpadne vode
-    ravnanje z odpadki
-    pogrebna dejavnost – 24-urna dežurna služba


8.    Predlog soglasja k imenovanju direktorice javnega zavoda Zdravstveni dom Sevnica


9.    Predlog mnenja k imenovanju pomočnice direktorice Centra za socialno delo Posavje – Enota Sevnica


10.    Predlog sklepa o imenovanju predstavnikov ustanoviteljice Občine Sevnica v svet javnega vzgojno-izobraževalnega zavoda Osnovna šola Krmelj


11.    Dopolnitev št. 2 Načrta ravnanja z nepremičnim premoženjem Občine Sevnica za leto 2020


12.    Seznanitev z izvajanjem del na projektu Stadion Sevnica


13.    Odgovori na vprašanja in pobude članov občinskega sveta


14.    Vprašanja in pobude članov občinskega sveta


15.    Razno