Posnetek 17. redne seje občinskega sveta 23.9.2020

 

1.    Ugotovitev sklepčnosti in potrditev dnevnega reda 17. redne seje

2.    Pregled in potrditev zapisnika in sklepov 16. redne seje občinskega sveta z dne 24.6.2020

3.    Analiza stanja šolske in predšolske vzgoje ter načrt razvoja potrebnih investicij za naslednje obdobje

4.    Predlogi soglasij k sistemizaciji delovnih mest v vrtcih v Občini Sevnica

5.    Predlog cen programov v vrtcih v Občini Sevnica

6.    Poročilo o izvrševanju proračuna Občine Sevnica v prvem polletju leta 2020

7.    Predlog Odloka o rebalansu A proračuna Občine Sevnica za leto 2020 – skrajšani postopek

8.    Seznanitev z rezultati projekta »Sobivam, sodelujem, soodločam« - participativni proračun za leto 2021

9. Prenos dejavnosti izvajanja nalog oskrbe z zemeljskim plinom iz Javnega podjetja Plinovod d.o.o. Sevnica na Javno podjetje Komunala d.o.o. Sevnica

10. Dopolnitev št. 3 Načrta ravnanja z nepremičnim premoženjem Občine Sevnica za leto 2020


11.    Predlog sklepa o imenovanju predstavnikov ustanoviteljice Občine Sevnica v svet javnega vzgojno-izobraževalnega zavoda Osnovna šola Blanca

12.    Predlog sklepa o imenovanju predstavnikov ustanoviteljice Občine Sevnica v svet javnega vzgojno-izobraževalnega zavoda Osnovna šola Tržišče

13.    Predlog sklepa o ugotovitvi prenehanja članstva in imenovanju novega člana Sveta za preventivo in vzgojo v cestnem prometu Občine Sevnica


14.    Predlog mnenja lokalne skupnosti o kandidatu za ravnatelja OE Srednja šola Sevnica z možnostjo imenovanja na mesto direktorja Šolskega centra Krško-Sevnica

15.    Odgovori na vprašanja in pobude članov občinskega sveta

16.    Vprašanja in pobude članov občinskega sveta

17.    Razno