Posnetek 20. redne seje občinskega sveta 23.12.2020

 

1.    Ugotovitev sklepčnosti in potrditev dnevnega reda 20. redne seje

2.    Pregled in potrditev zapisnika in sklepov 19. redne seje občinskega sveta z dne 18.11.2020


3.    Poslovni načrt Javnega podjetja Komunala d.o.o. Sevnica za leto 2021

4.    Predlog Odredbe o ureditvi parkiranja na javnih parkiriščih za avtodome v Občini Sevnica

5.    Predlog Odloka o spremembah in dopolnitvah Odloka o Občinskem prostorskem načrtu Občine Sevnica 3 (dopolnjen osnutek) – prva obravnava

6.    Opredelitve do stališč do pripomb in predlogov z javne razgrnitve in javne obravnave Odloka o spremembah in dopolnitvah Odloka o Občinskem prostorskem načrtu Občine Sevnica 3

7.    Predlog Odloka o Občinskem podrobnem prostorskem načrtu za del prostorske enote DB10.ppn v Dolenjem Boštanju – skrajšani postopek

8.    Predlog Odloka o proračunu Občine Sevnica za leto 2021 – prva obravnava

9.    Seznanitev s Sklepom o začasnem financiranju Občine Sevnica v obdobju januar – marec 2021

10.    Seznanitev s Sklepom o vrednosti točke za določitev nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča v Občini Sevnica za leto 2021


11.    Predlog Sklepa o vrednosti točke za ugotovitev vrednosti stavb, delov stavb, stanovanj in garaž ter prostorov za počitek oziroma rekreacijo na območju Občine Sevnica za leto 2021

12.    Predlog Sklepa o primerljivi gradbeni ceni stanovanj in vrednosti stavbnega zemljišča v Občini Sevnica za leto 2021

13.    Predlog soglasja k imenovanju direktorice Regionalne razvojne agencije Posavje

14.    Potrditev skupne liste kandidatov Razvojnega sveta regije Posavje

15.    Odgovori na vprašanja in pobude članov občinskega sveta

16.    Vprašanja in pobude članov občinskega sveta

17.    Razno