4. točka 24. seje občinskega sveta 21.6.2017

 

4. Predlog Odloka o programu opremljanja stavbnih zemljišč za območje Občinskega podrobnega prostorskega načrta za stanovanjsko sosesko Boštanj - Sv. Križ - I.faza – prva obravnava