Posnetek 25. seje občinskega sveta 30.8.2017

 

 1. Ugotovitev sklepčnosti in potrditev dnevnega reda 25. redne seje
 2. Pregled in potrditev zapisnika in sklepov 24. redne seje občinskega sveta z dne 21.6. 2017
 3. Predstavitev Zelene sheme slovenskega turizma in aktivnosti za pridobitev znaka Slovenia Green Destination za občino Sevnica
 4. **Poročilo o izvrševanju proračuna Občine Sevnica v prvem polletju leta 2017
 5. Predlog Odloka o spremembah in dopolnitvah Odloka o Občinskem prostorskem načrtu Občine Sevnica 2 - prva obravnava
 6. Obravnava in opredelitev do stališč do pripomb z javne razgrnitve in javne obravnave dopolnjenega osnutka Odloka o spremembah in dopolnitvah Odloka o Občinskem prostorskem načrtu Občine Sevnica 2
 7. Predlog Odloka o programu opremljanja stavbnih zemljišč za območje opremljanja Občinskega podrobnega prostorskega načrta za stanovanjsko sosesko Boštanj – Sv. Križ – I. faza - druga obravnava
 8. Seznanitev z dopolnjenim osnutkom Odloka o spremembah in dopolnitvah Odloka o občinskem lokacijskem načrtu za poslovno cono Boštanj – TC Mercator
 9. Obravnava in opredelitev do stališča do pripombe z javne razgrnitve in javne obravnave dopolnjenega osnutka Odloka o spremembah in dopolnitvah Odloka o občinskem lokacijskem načrtu za poslovno cono Boštanj – TC Mercator
 10. Seznanitev z dopolnjenim osnutkom Odloka o spremembah in dopolnitvah Odloka o zazidalnem načrtu industrijske cone Sevnica – območje IV
 11. Obravnava in opredelitev do stališč do pripomb z javne razgrnitve in javne obravnave dopolnjenega osnutka Odloka o spremembah in dopolnitvah Odloka o zazidalnem načrtu industrijske cone Sevnica – območje IV
 12. Odgovori na vprašanja in pobude članov občinskega sveta
 13. Vprašanja in pobude članov občinskega sveta
 14. Razno