11. točka 25. seje občinskega sveta 30.8.2017

 

11. Obravnava in opredelitev do stališč do pripomb z javne razgrnitve in javne obravnave dopolnjenega osnutka Odloka o spremembah in dopolnitvah Odloka o zazidalnem načrtu industrijske cone Sevnica – območje IV