Posnetek 26. seje občinskega sveta 18.10.2017

 

1.    Ugotovitev sklepčnosti in potrditev dnevnega reda 26. redne seje
2.    Pregled in potrditev zapisnika in sklepov 25. redne seje občinskega sveta z dne 30. 8. 2017
3.    Predlog uskladitve cen programov v vrtcih v občini Sevnica
4.    Soglasje k Statutu javnega zavoda Knjižnica Sevnica
5.    Predlog Odloka o spremembah in dopolnitvah Odloka o zazidalnem načrtu industrijske cone Sevnica – območje IV
6.    Predlog Odloka o spremembah in dopolnitvah Odloka o občinskem lokacijskem načrtu za poslovno cono Boštanj – TC Mercator
7.    Predlog proračuna Občine Sevnica za leto 2018
8.    Izvolitev predstavnikov (elektorjev) lokalne skupnosti Občine Sevnica v volilno telo 20. volilne enote za volitve člana Državnega sveta RS in določitev kandidata za člana državnega sveta
9.    Predlog sklepa o podelitvi priznanj Občine Sevnica v letu 2017
10.    Imenovanje predstavnikov ustanoviteljice Občine Sevnica v Svet javnega zavoda Osnovna šola Sava Kladnika Sevnica
11.    Imenovanje predstavnikov ustanoviteljice Občine Sevnica v Svet javnega zavoda Knjižnica Sevnica
12.    Imenovanje predstavnikov ustanoviteljice Občine Sevnica v Svet javnega zavoda Zdravstveni dom Sevnica
13.    Predlog sklepa o dopolnitvi št. 4 Načrta ravnanja z nepremičnim premoženjem Občine Sevnica za leto 2017
14.    Ukinitev statusa javnega dobra in predlog razpolaganja z nepremičnim premoženjem Občine Sevnica
15.    Odgovori na vprašanja in pobude članov občinskega sveta
16.    Vprašanja in pobude članov občinskega sveta
17.    Razno