Posnetek 27. seje občinskega sveta 28.11.2017

 

1.    Ugotovitev sklepčnosti in potrditev dnevnega reda 27. redne seje
2.    Pregled in potrditev zapisnika in sklepov 26. redne seje občinskega sveta z dne 18. 10. 2017
3.    redlog Odloka o rebalansu B proračuna Občine Sevnica za leto 2017 – skrajšani postopek
4.    Predlog Odloka o proračunu Občine Sevnica za leto 2018 – prva obravnava
5.    Predlog Letnega programa kulture v Občini Sevnica za leto 2018
6.    Predlog Letnega programa športa v Občini Sevnica za leto 2018
7.    Predlog Odloka o postopku in merilih za sofinanciranje letnega programa športa v Občini Sevnica – skrajšani postopek
8.    Predlog Odloka o spremembi Odloka o nadomestilu za uporabo stavbnih zemljišč v Občini Sevnica – skrajšani postopek
9.    Predlog Sklepa o vrednosti točke za ugotovitev vrednosti stavb, delov stavb, stanovanj in garaž ter prostorov za počitek    oziroma rekreacijo na območju Občine Sevnica za leto 2018
10.    Predlog Sklepa o primerljivi gradbeni ceni stanovanj in vrednosti stavbnega zemljišča v Občini Sevnica za leto 2018
11.    Predlog Odloka o dopolnitvi Odloka o spremembi in dopolnitvi Odloka o zazidalnem načrtu industrijske cone Sevnica – skrajšani postopek
12.    Predlog sklepa o imenovanju predstavnikov ustanoviteljice Občine Sevnica v Svet javnega zavoda Osnovna šola Boštanj
13.    Predlog sklepa o imenovanju predstavnikov ustanoviteljice Občine Sevnica v Svet javnega zavoda Osnovna šola Milana Majcna Šentjanž
14.    Predlog sklepa o imenovanju predstavnice soustanoviteljice Občine Sevnica v Svet javnega zavoda Posavski muzej Brežice
15.    Odgovori na vprašanja in pobude članov občinskega sveta
16.    Vprašanja in pobude članov občinskega sveta
17.    Razno