Posnetek 28. seje občinskega sveta 14.2.2018

 

1.    Ugotovitev sklepčnosti in potrditev dnevnega reda 28. redne seje
2.    Pregled in potrditev zapisnika in sklepov 27. redne seje občinskega sveta z dne 28.11. 2017
3.    Pregled in potrditev zapisnika in sklepov 1. izredne seje občinskega sveta z dne 19.12.2017
4.    Letno poročilo o delu Medobčinskega inšpektorata – Skupnega prekrškovnega organa občinskih uprav občin Bistrica ob Sotli, Brežice, Krško, Radeče in Sevnica za leto 2017
5.    Ocena izvajanja občinskega programa varnosti Občine Sevnica za leto 2017
6.    Pregled aktivnosti javnega podjetja Infra d.o.o. pri zaključevanju projekta izgradnje verige hidroelektrarn na spodnji Savi na območju Občine Sevnica
7.    Poročilo o delu Nadzornega odbora Občine Sevnica za leto 2017
8.    Letni program dela in finančni načrt Nadzornega odbora Občine Sevnica za leto 2018
9.    Poslovni načrt JP Komunala d.o.o. Sevnica za leto 2018
10.    Nadaljnji razvoj destinacije Lisca Sevnica
11.    Predlog II. točke Letnega programa športa v Občini Sevnica za leto 2018
12.    Predlog Odloka o postopku in merilih za sofinanciranje letnega programa športa v Občini Sevnica – druga obravnava
13.    **Predlog Odloka o rebalansu A proračuna Občine Sevnica za leto 2018 – skrajšani postopek
14.    Predlog Odloka o spremembah in dopolnitvah Odloka o zazidalnem načrtu industrijske cone Sevnica – skrajšani postopek
15.    Predlog Pravilnika o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o dodeljevanju proračunskih sredstev za pospeševanje razvoja gospodarstva v Občini Sevnica
16.    Predlog Pravilnika o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o vrednotenju in sofinanciranju turističnih prireditev v Občini Sevnica
17.    Poročilo o izdanih Listinah Občine Sevnica v letu 2017
18.    Odgovori na vprašanja in pobude članov občinskega sveta
19.    Vprašanja in pobude članov občinskega sveta